dnes je 20.6.2024

Input:

Násypy

30.4.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.5
Násypy

Násypy jsou zemní objekty budované sypáním, popřípadě za současného zabezpečení stability zhutňováním, přídavným tmelením, vyztužením vložkami, drény apod. V našem případě se jedná o:

  • deponie a mezideponie bez nebo s předepsanými tvary,

  • násypy pro vytvoření nádvoří a jiných zpevněných ploch (pláně HTÚ).

Násypy pro zemní tělesa dopravních staveb nejsou předmětem této stati.

Deponie

Deponie se provádějí nasypáváním výkopku (sypaniny) do zemního tělesa, zpravidla bez hutnění. U menších výšek násypu sypeme na celou výšku, čelně nebo bočně. Při vysokých násypech tvoříme terénní lavice s nájezdy pro vozidla. Podle druhu násypového materiálu a rozsahu deponie využíváme k rozhrnování zemní stroje (dozery, univerzální nakladače apod.). Někdy je nutné přebytky skladovat trvale, pak je třeba vytvořit tvary deponií podle projektu, s případnou rekultivací.

Přitom je třeba brát v úvahu, že:

  • na deponiích mění jílovité a hlinité zeminy některé své vlastnosti (pevnost, hutnitelnost, vlhkost apod.),

  • po dlouhodobém uložení zeminy je nutno znovu přezkoušet rozpojitelnost,

  • těleso vysoké deponie nelze zatěžovat po mnoho let,

  • na deponie lze ukládat pouze nekontaminovanou zeminu,

  • pro deponie kulturních vrstev je třeba dodržovat pravidla, o nichž bylo podrobně pojednáno v části Hrubé terénní úpravy.

Násypy pro vytvoření nádvoří

Násypy pro vytvoření nádvoří vytvářejí podklad pro další úpravy, a proto musí mít vlastnosti zaručující jejich správnou funkci. Pro jejich kvalitu je rozhodující vhodný výběr materiálu (sypaniny) a jeho správné zabudování (uložení a zhutnění).

Projekt musí alespoň v písemné dokumentaci stanovit kvalitu zhutnění násypů obzvláště tehdy, mají-li sloužit různým účelům (zatravněné plochy, parkoviště, skladové plochy apod.). Musí předepsat konečné zhutnění, k tomu potřebnou technologii zpracování zeminy (výšku zhutňované vrstvy, zhutňovací prostředek a jeho parametry, počet pojezdů, případně hutnění jen nákladními vozidly, vhodnost klimatických podmínek apod.) a také metodu a zkoušky, kterými bude hutnění (i během procesu) kontrolováno.

U navržené zeminy je důležité nejen určení vhodného materiálu ale také zdroje. Vhodnou zeminou pro násypy jsou: hrubý písek čistý nebo hlinitý, štěrky a písky i zahliněné, kombinace štěrk s písky a jinými tmely, zajílované písky, jílovitopísčité štěrky, zahliněné štěrky. Nevhodné zeminy: půdy prachovité (spraš), jílovité písky, čisté hlíny, jemné písky, čisté jíly, půdy s organickými přimíseninami. Skladování jílovitých půd na mezideponiích pro zpětné násypy není vhodné (ztrácí přirozenou vlhkost, nutnou pro zpracování, nebo se rozmáčí). Násypová zemina z jílovitých a sprašových hlín uložená na deponii může být použita jen pro nedůležitá tělesa (zatravněná, okrajové plochy nádvoří). Je zcela nevhodná pro násypy komunikačních těles a pro zásypy v objektech.

Nahrávám...
Nahrávám...