dnes je 13.4.2024

Input:

Nosné konstrukce zděné

13.5.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.2
Nosné konstrukce zděné

Zděné konstrukce

Zásadně lze říci, že pro zděné konstrukce je v české republice platná ČSN PENV 1996-1-1 (731101). Z hlediska rozšíření textu o různé konstrukční zásady jsou níže použita též některá doporučení, opírající se o normu DIN 1053, která jsou obecně užitečná.

Stavebně technické podklady pro zděné konstrukce.

Obecně jsou rozhodující údaje obsaženy v následujících podkladech:

 • výkresová dokumentace,

 • statické výpočty,

 • technické zprávy,

 • certifikáty a osvědčení jakosti, prohlášení o shodě.

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace zděné stavební konstrukce musí obsahovat kromě standardního provedení následující údaje, které jsou podstatné pro správné provedení zděné konstrukce:

 1. skladba stěny,

 2. druh, specifickou hmotnost a pevnost použitého zdiva,

 3. druh malty,

 4. provedení věnců a nadpraží,

 5. drážky a niky,

 6. případné kotvení stěn,

 7. případné vyztužení stěn,

 8. případné provedení posuvných uložení.

Údaje a skutečnosti, které jsou uvedeny ve výkresech nebo výpočtech a nejsou kontrolovatelné nebo zřejmé, musí být v technických zprávách rozvedeny a vysvětleny.

Tloušťka nosné zdi

Potřebnou tloušťku nosné zdi je třeba prokázat statickým výpočtem, který musí být přehledně a úplně zpracován (musí být kontrolován třetí osobou), včetně všech posouzení, především, pokud vyplývají z příslušných ustanovení norem. Toto není nutné, pokud je zvolena tloušťka nosné zdi, která je i bez výpočtu prokazatelně vyhovující (zpravidla u staveb do 2–3 nadzemních podlaží v závislosti na kvalitě zdicích prvků). Při každém návrhu tloušťky je kromě statických požadavků nutné vzít v úvahu požadavky na funkce tepelné, hlukové, požární a vlhkostní. V případě vnějších stěn z promrzavých materiálů je nutno zabezpečit mrazuvzdornou vnější ochranu. Níže je uvedeno několik hodnot, představujících minimální hodnoty dimenzí nosných zdí.

Zatížená vnější zeď

Hrázděná zeď

Zeď s průběžnou vzduchovou mezerou

Omítka je započitatelná do průřezu

Omítka není započitatelná do průřezu

Tabulka D oporučených podmínek pro použití nosných zdí tenčích než 240 mm (dle DIN 1053)

1 Tloušťka zdi v mm 175 115 při nepřekročení povolených napětí
2 Výška podlaží v m ≤ 3,25
3 Užitné zatížení v KN/m2 včetně lehkých příček ≤ 2,75
4 Počet plných podlaží shora ≤ 4 ≤ 2
5 Pouze jako mezipodpory průběžných stropů se světlostmi ≤ 4,50 m. Pro oboustranné pnutí platí menší z obou světlostí. Mezi příčnými stěnami lze provést pouze 1 otvor v šířce max ≤ 1,25 m.

Tabulka Tloušťky a vzdálenosti ztužujících stěn (dle DIN 1053)

Tloušťka ztuž. stěny mm Výška podlaží m 1–2 podlaží tl. Mm 3–6 podlaží tl. Mm Vzdálenost m
≥ 115 < 175
≥ 175 < 240
≤ 3,25 ≥ 175 ≥ 115 ≤ 4,50
≤ 6,0
≥ 240 < 300 ≤ 3,50 ≤ 8,0
≥ 300 ≤ 5,0

Konstrukce keramické

Konstrukce z keramických tepelně izolačních cihelných bloků

Nejčastějším případem jsou v současné době zděné konstrukce z keramických tepelně izolačních cihelných bloků, které vytvářejí kompletní stavební systémy jednotlivých výrobců. Obsahují speciální prvky pro vytváření okenních ostění,

Nahrávám...
Nahrávám...