dnes je 13.4.2024

Input:

Novela stavebního zákona – územní řízení (§ 84 – 94)

10.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 27. 6. 2017 schválila Poslanecká sněmovna návrh velké novely stavebního zákona, který jí byl předtím dne 7. 6. 2017 navrácen Senátem s pozměňovacími návrhy. Prezidenta ČR podepsal novelu dne 13. 7. 2017. Předpokládaný termín účinnosti tohoto rozsáhlého novelizačního zákona, který společně se stavebním zákonem novelizuje dalších 43 právních předpisů, je 1. 1. 2018. V tomto textu budou představeny změny, které novela přináší v části stavebního zákona upravující klasické územní řízení, které stavební zákon upravuje v ust. § 84 a násl.

První, ale zásadní změna, kterou novela přináší pro proces územního řízení, je úprava okruhu účastníků územního řízení. Tato změna se dotkne v zásadě i všech ostatních režimů, kterými může dojít k umístění záměru. Účastníky územních řízení již nově nebudou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo bude omezeno vznikem ochranného pásma podle zvláštního právního předpisu, a zejména osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Zrušení účasti spolků dle zvláštních právních předpisů bylo v průběhu projednání novely předmětem mnoha veřejných diskusí, a rovněž i důvodem proč novelu v předmětném znění neschválil Senát. Zda tento krok skutečně povede k urychlení řízení, anebo pouze omezí účast veřejnosti na projednávání záměrů, však ukáže teprve budoucí vývoj. To, že byla z okruhu účastníků řízení vypuštěna negativní definice, dle které nebyli účastníky řízení nájemci, je pouze formální úpravou, neboť účast těchto osob neumožňuje ani definice pozitivní.

Významné změny přináší novela také v ust. § 86 odst. 2 stavebního zákona, upravujícím žádost o vydání územního rozhodnutí. Ustanovení již neupravuje explicitně doklady přikládané k žádosti o vlastnickém právu nebo právu provést stavbu, ale pouze odkazuje na nové ust. § 184a, které potřebné doklady definuje obecně. Z důvodů změny koncepce řešení majetkoprávních titulů dokládaných k žádosti o vydání územního rozhodnutí je následně zrušen také odstavec třetí, který upravoval tyto doklady odlišně u záměrů, pro které lze pozemek nebo stavbu vyvlastnit. Ustanovení upravující další přikládané doklady je formálně přizpůsobeno ust. § 96b odst. 2, podle kterého budou vydávat závazná stanoviska úřady územního plánování. K žádosti dle novelizovaného znění bude žadatel předkládat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů (původně označeno souhrnně jako výkresová dokumentace) a dokladovou část, s tím, že samostatně příslušné ustanovení definuje  přikládanou dokumentaci pro případ souboru staveb v areálu jaderného zařízení a výrobku plnícího funkci stavby. Pokud nedojde na výzvu stavebního úřadu k odstranění zjištěných vad žádosti, stavební úřad řízení zastaví. Dle novelizovaného znění toto usnesení oznámí pouze žadateli. Bez projednání žádosti (tedy ihned)

Nahrávám...
Nahrávám...