dnes je 1.4.2023

Input:

Nový stavební zákon - informační systémy veřejné správy

22.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.55
Nový stavební zákon – informační systémy veřejné správy

Mgr. Martina Pavelková

Dne 3. 4. 2020 bylo Ministerstvem pro místní rozvoj rozesláno připomínkovým místům vypořádání připomínek k návrhu nového stavebního zákona spolu s upraveným návrhem. Ve většině částí doznal návrh po vypořádání připomínek značných změn, příp. byl zcela přepracován. Tento postup, že o přepracovaném návrhu neproběhne nové připomínkové řízení, sice byl a je předmětem kritiky, dle mediálních vyjádření ministryně pro místní rozvoj však lze předpokládat, že v legislativních pracích bude pokračováno dle harmonogramu. Určitých změn doznala po připomínkovém řízení také původní část třetí navrženého zákona upravující digitální služby. Tato kapitola je v upraveném návrhu zařazena v části sedmé a nově je nazvána informační systémy veřejné správy.

Věcně tato část upravuje nové informační systémy státní stavební správy a způsob, jakým budou tyto systémy fungovat, jejich náplň a možnosti přístupu k nim. Novými informačními systémy jsou portál stavebníka, národní geoportál územního plánování, evidence stavebních postupů, evidence elektronických dokumentací, informační systém identifikačního čísla stavby a informační systém stavebního řízení. Dle základních ust. § 274 je správcem uvedených informačních systémů Nejvyšší stavební úřad. Dále je v základních ust. upravena výluka z evidence v informačních systémech stavební správy (vyjma geoportálu územního plánování) pro nemovitosti důležité pro obranu a bezpečnost státu. Podrobnosti ohledně informování účastníků řízení a dalších oprávněných osob prostřednictvím uvedených informačních systémů má stanovit prováděcí právní předpis, stejně jako některé další podrobnosti týkající se jednotlivých informačních systémů.

Portál stavebníka, upravený v ust. § 275, má sloužit k realizaci digitálních úkonů fyzických a právnických osob vůči stavebním úřadům a dotčeným orgánům, k podávání žádostí o poskytnutí údajů z evidence veřejné dopravní a technické infrastruktury a ke vkládání údajů a dokumentů do jednotlivých informačních systémů

Národní geoportál územního plánování upravený v ust. § 276 má dle navržené úpravy sloužit ke zveřejňování výstupů z územně plánovací činnosti, k zabezpečení přístupu k evidenci územně plánovací činnosti (současná evidence upravená v ust. § 162 a násl. stávajícího stavebního zákona), ke sledování postupu pořizování územně plánovací dokumentace, k poskytování prostorových dat k tématu plánované využití, případné jiných, které souvisí s územním plánováním. Za účelem naplnění uvedených cílů byl zatím formou metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj stanoven jednotný standard vybraných částí územně plánovací dokumentace (dostupný na: https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Stanoviska-a-metodiky/Stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-MMR/2-Uzemne-planovaci-dokumentace-a-jejich-zmeny/Standard-vybranych-casti-uzemniho-planu ). Obsah geoportálu

Nahrávám...
Nahrávám...