dnes je 19.6.2024

Input:

Nový stavební zákon - stavební právo hmotné

27.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.51
Nový stavební zákon – stavební právo hmotné

Mgr. Martina Pavelková

Dne 25. listopadu 2019 byl do meziresortního připomínkového řízení předložen nový stavební zákon. Zákon předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj, dodavatelem návrhu byla Hospodářská komora. Dne 3. 4. 2020 bylo Ministerstvem pro místní rozvoj rozesláno připomínkovým místům vypořádání připomínek k návrhu nového stavebního zákona spolu s upraveným návrhem. Ve většině částí doznal návrh po vypořádání připomínek značných změn, příp. byl zcela přepracován. Opakování připomínkového řízení však Ministerstvo pro místní rozvoj dle svých mediálních prohlášení neplánuje. Nový zákon by měl nabýt platnosti v roce 2021 a účinnosti v polovině roku 2023.

V části čtvrté (ust. § 136 a násl.) nového stavebního zákona je upraveno stavební právo hmotné, čímž je do zákona částečně převzata obecná úprava obecných požadavků na výstavbu, která byla doposud svěřena pouze prováděcím právním předpisům. Podrobné vymezení těchto požadavků na výstavbu i některých jiných (např. stanovení náležitostí projektové dokumentace) však má být i nadále svěřeno prováděcím právním předpisům, příp. jiným právním předpisům (např. zákon o požární ochraně).

Co se týče struktury této nové kapitoly stavebního zákona, ta je rozdělena do 4 částí (hlav). V první jsou upraveny obecné požadavky na výstavbu, ve druhé požadavky na stavby, ve třetí činnosti ve výstavbě a ve čtvrté povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění, užívání a odstraňování staveb.

Požadavky na výstavbu

Dle úvodních ustanovení § 136 je každý povinen respektovat cíle a úkoly územního plánování a dodržovat požadavky na výstavbu stanovené prováděcím právním předpisem. Z těch je sice tam, kde to prováděcí právní předpis výslovně umožňuje, navržena i nadále možnost udělit výjimku, avšak pouze pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví nebo života osob nebo zvířat, sousední pozemky nebo stavby. Řešením podle povolené výjimky současně musí být dosaženo účelu sledovaného příslušným požadavkem. O výjimce by měl jako doposud rozhodovat stavební úřad příslušný rozhodnout ve věci, příp. může být stanovena v územním nebo regulačním plánu.

Požadavky na výstavbu jsou po vzoru stávající právní úpravy dále rozděleny na požadavky na vymezování pozemků (ust. § 137 – 141), požadavky na umisťování staveb (ust. § 142 – 144) a technické požadavky na stavby (ust. § 145 – 152).

Nahrávám...
Nahrávám...