dnes je 21.6.2024

Input:

Odstraňování provozních rizik výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

11.10.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.11.3
Odstraňování provozních rizik výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

Úvodem bych pro lepší pochopení dále uvedeného textu uvedl počet smrtelných úrazů a těžkých poškození zdraví, které se staly v posledních 10 letech a mají původ v provozu dříve instalovaných výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů s provozními riziky. Skutečný počet bude ještě vyšší, neboť se jedná o údaje ze soukromého zdroje zachycujícího realitu tak kolem 70 % s tím, že odpovědné státní orgány souhrnně ú daje o haváriích, nehodách a škodních událostech souvisejících s provozem výtahů nijak neshromažďují a úplnější statistika tak není k dispozici.

Smrtelné úrazy: 13,

Těžká poškození zdraví: 18.

Konstrukčně patřily výtahy československé provenience určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů v 50. letech k evropské špičce. V následujících letech však byly paradoxně instalovány do bytových domů výtahy s nižším stupněm bezpečnosti, než vykazovaly výtahy v 50. letech, jako výsledek 2 zásadních vlivů. Prvním je finanční politika komplexní bytové výstavby v ČR, kdy byly z cenových důvodů instalovány tak od 70. let pouze nejlevnější typy výtahů, jejichž konstrukce vykazovaly již v této době minimálně 10letou technickou zastaralost. Druhým zásadním vlivem je pak technická politika uplatňovaná na území ČR od 60. let.

Základní filozofie technické politiky uplatňované na území ČR

Za zlomový okamžik pro provoz technických zařízení s vysokým stupněm provozního rizika je možné označit rok 1968, ve kterém byl zrušen Ústav technického dozoru, vydán nový zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a bylo nastartováno využívání zcela nových zásadních principů upravujících bezpečný provoz technických zařízení, a sice:

  • bezpečnost technických zařízení s vysokým stupněm provozního rizika je možné "vykontrolovat“ a použitá konstrukční řešení nejsou rozhodující,

  • pokud technické zařízení odpovídá požadavkům předpisů platných v době jeho uvedení do provozu, jedná se o "zařízení bezpečné“ a stupeň technického poznání v pozdější době nehraje v tomto principu žádnou roli.

Oba tyto principy se silně vžily do praxe, a to i přesto, že se při jejich přijetí zcela odhlédlo od obecné právní odpovědnosti majitelů budov za způsobené škody, i když jejich zařízení bylo podle těchto principů "zcela bezpečné“.

Požadavky právních předpisů

Tyto principy byly následně promítnuty do ještě platné právní úpravy provozu tzv. vyhrazených technických zařízení v provedení vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce č. 18 až 21/1979 Sb. Uvedené vyhlášky umožňují pouze formální plnění požadavků k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení a výsledkem je značně benevolentní přístup majitelů a provozovatelů výtahů projevující se v některých případech téměř nulovou preventivní údržbou a nulovou úrovní odstraňování nebo omezování výskytu nebezpečných situací u provozovaných výtahů, neboť přítomnost razítka revizního technika a věta, že výtah odpovídá požadavkům předpisů platných v době uvedení do provozu, byly zcela postačujícím průkazem pro zjištění, že zařízení je bezpečné.

Výsledky této technické politiky

Výsledkem technické politiky státu na území ČR od 60. let je zakonzervování konstrukčních řešení výtahů z této a dřívější doby, včetně poměrně sporadicky prováděné údržby těchto zařízení. Termíny jako servis výtahů a pravidelná preventivní údržba byly zavedeny do předpisové základny vztahující se k provozu výtahů až v roce 1996. Střet s technickou politikou prosazovanou EU v oblasti provozu výtahů je tak neobvykle tvrdý.

Základní filozofie uplatňovaná na území technicky vyspělejších států EU

Bezpečnost a jistota uživatelů výtahů může být zajištěna pouze tehdy, jestliže stávající výtahy jsou řádně a pravidelně udržovány odborně způsobilými společnostmi a jestliže technická úroveň dříve vyrobených konstrukcí výtahů je průběžně zvyšována na úroveň vyžadovanou obvyklými standardy bezpečnosti, vypracovanými na základě současného stupně technického poznání. EU sjednocuje úpravu dané oblasti v roce 1995 základním dokumentem, kterým je Doporučení Evropské komise 95/216/EC ze dne 8. června 1995, ve kterém Komise ke zlepšení bezpečnosti existujících výtahů doporučila členským státům:

  • Kde jsou existující zákony nedostatečné, podniknout veškerá nezbytná opatření pro splnění požadavků tohoto doporučení:

    • zajistit přiměřenou údržbu pro existující výtahy,

    • zvýšit bezpečnost těchto výtahů podle zásad uvedených v příloze doporučení.

  • Podniknout i další opatření, která nejsou uvedena v 10 bodovém opatření v příloze, jestliže je to v zájmu bezpečnosti.

Později byla provedena analýza cca 1000 havárií a nehod výtahů a výsledky této analýzy byly promítnuty do tzv. evropské bezpečnostní normy SNEL EN 81-80 v podobě 74 provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace přímo ohrožující dopravované osoby, servisní a inspekční pracovníky. Provozní rizika byla rozdělena do tří úrovní podle jejich závažnosti a četnosti výskytu u provozovaných výtahů spolu s tzv. nápravnými opatřeními, což jsou zásahy do konstrukce výtahu vedoucí k eliminaci rizik v souladu se základní konstrukční normou ČSN EN 81-1 , 2. Do soustavy českých technických norem byla EN 81-80 zavedena s platností od 1. 7. 2004 s tím, že byla doplněna národní přílohou NA s 8 národními riziky, které vyplynuly z konstrukčních řešení používaných na území ČR.

Výsledky této technické politiky

Tím, že dopravovaná osoba nemá po uzavření dveří žádný vliv na řízení tohoto zařízení a u zastaralých výtahů nemá ani žádný kontakt s "vnějším světem“, musí mít absolutní důvěru v bezpečnost výtahu. Výtah je zcela bezpečný jen tehdy, pokud jeho konstrukce a použité technologie neobsahují žádná provozní rizika vysoké a střední úrovně uvedená v dokumentu SNEL EN 81-80, která mohou vyvolat nebezpečné situace při provozu výtahů přímo ohrožující zdraví dopravovaných osob, servisních a inspekčních pracovníků.

Uživatelé tedy očekávají od výtahů obecně přijatelnou úroveň bezpečnosti. Navíc v celé Evropě existuje trend růstu počtu starších osob a také osoby s omezenou schopností pohybu a orientace očekávají umožnění přístupu a provedení výtahů vhodné pro všechny. Proto je zvlášť důležité poskytnout osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a osobám starším bezpečné prostředky pro vertikální dopravu bez doprovodu. Výsledkem je nastartování odstraňování provozních rizik u výtahů dříve instalovaných na území členských států EU.

Přehled provozních rizik výtahů a odpovídajících nápravných opatření

Přehled provozních rizik, která se mohou u provozovaných výtahů vyskytnout v souladu s ČSN EN 81-80, spolu s odpovídajícími nápravnými opatřeními eliminujícím nebo omezujícím provozní rizika výtahů jsou uvedeny v tabulce 1.

Tab. č. 1: Přehled provozních rizik a nápravných opatření

Číslo Nebezpečí/nebezpečná situace Úroveň
rizika
Nápravná (ochranná) opatření
1 Přítomnost škodlivých materiálů Vysoká 1. Odstranění azbestu, který se rozptyluje (např.
náhradou obložení)
2. Azbest se neodstraní => umístí se výstražná tabulka
2 Chybějící nebo omezený přístup pro
osoby s omezenou schopností pohybu
a orientace
Nezařazeno Opatření podle ČSN EN 81-70
3 Systém pohonu se špatnou přesností
zastavování/vyrovnávání
Vysoká 1. Vyměnit za regulovaný pohon
2. Vybavit vyrovnávacím zařízením
3. Vybavit regulačním ventilem
4 Chybějící nebo nevyhovující odolnost
proti vandalům
Nezařazeno Opatření podle ČSN EN 81-71
5 Chybějící nebo nedostatečná funkce
řízení při požáru
Nezařazeno Opatření podle ČSN EN 81-73
6 Ohrazení šachty perforovanými stěnami Vysoká a) Provést ohrazení šachty neperforovaným ohrazením
nebo
b) Upravit perforované ohrazení šachty podle ČSN EN
13758
7 Částečné ohrazení šachty s příliš nízkým
ohrazením
Vysoká Upravit ohrazení šachty podle
– 5.2.1.2 z EN 81-1:1998 nebo
– 5.2.1.2 z EN 81-2:1998
8 Nedostatečné zajišťovací zařízení
vstupních dveří do šachty a prohlubně
Vysoká Vybavit zajišťovacím zařízením podle
- 5.2.2.2.1 z EN 81-1:1998 nebo
– 5.2.2.2.1 z EN 81-2:1998
9 Nevyhovující svislý povrch stěny pod
prahy šachetních dveří
Vysoká Vybavit práh šachetních dveří podle
– 5.4.3 z ČSN EN 81-1 :1998 nebo
– 5.4.3 z ČSN EN 81-2:1998
10 Vyvažovací/vyrovnávací závaží bez
zachycovačů v případě přístupných
prostorů pod šachtou
Nízká a) Provést pevný pilíř na rostlou půdu nebo
b) vybavit vyvažovací/vyrovnávací závaží zachycovači
11 Chybějící nebo nedostatečné oddělení
dráhy vyvažovacího/vyrovnávacího závaží
Nízká Vybavit vyvažovací/vyrovnávací závaží přepážkou podle
- 5.6.1 z ČSN EN 81-1 :1998 nebo
- 5.6.1 z ČSN EN 81-2:1998
12 Chybějící nebo nedostatečná přepážka
v prohlubni při více výtazích v jedné
šachtě
Vysoká Vybavit přepážkou podle
- 5.6.2.1 z ČSN EN 81-1 :1998 nebo
- 5.6.2.1 z ČSN EN 81-2:1998
13 Chybějící nebo nedostatečné oddělení
více výtahů v jedné šachtě
Vysoká Doplnit přepážku po celé výšce zdvihu podle
- 5.6.2.2 z ČSN EN 81-1 :1998 nebo
- 5.6.2.2 z ČSN EN 81-2:1998
pokud jsou vzdálenosti < 0,5m
14 Nedostatečné bezpečnostní prostory
v horní části šachty a v prohlubni
Vysoká Zajistit požadavky v horní části šachty a v prohlubni
podle
a) 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3 z ČSN EN 81-1 :1998 nebo 5.7.1,
5.7.2 z ČSN EN 81-2:1998 nebo
b) ČSN EN 81-21
15 Nebezpečný přístup do prohlubně Vysoká Provést přístup do prohlubně podle
- 5.7.3.2 z ČSN EN 81-1 :1998 nebo
- 5.7.2.2 z ČSN EN 81-2:1998
16 Chybějící nebo nevyhovující zastavovací
zařízení v prohlubni nebo v prostoru pro
kladky
Vysoká Doplnit spínač podle
- 5.7.3.4, 6.4.5 z ČSN EN 81-1 :1998 nebo
- 5.7.2.5, 6.4.5 z ČSN EN 81-2:1998
17 Chybějící nebo nedostatečné osvětlení
šachty
Vysoká Vybavit šachtu osvětlením podle
-5.9 z ČSN EN 81-1 :1998 nebo
-5.9 z ČSN EN 81-2:1998
18 Chybějící nouzová signalizace
v prohlubni a na střeše klece
Střední Doplnění nouzové signalizace podle
-5.10 z ČSN EN 81-1 :1998 nebo
-5.10 z ČSN EN 81-2:1998
19 Chybějící nebo nebezpečné prostředky
přístupu do strojovny a do prostoru pro
kladky
Vysoká Upravit bezpečný přístup zařízeními splňujícími
-6.2 z ČSN EN 81-1 :1998 nebo
-6.2 z ČSN EN 81-2:1998
20 Kluzká podlaha ve strojovně nebo
v prostoru pro kladky
Nízká Provést nekluznou podlahu podle
- 6.3.1.2, 6.4.1.2 z ČSN EN 81-1 :1998 nebo
- 6.3.1.2, 6.4.1.2 z ČSN EN 81-2:1998
21 Nedostatečné vzdálenosti ve strojovně Střední Zakrýt pohybující se části kryty podle ČSN EN 13758
22 Chybějící nebo nedostatečná ochrana
různých úrovní ve strojovně nebo
v prostoru pro kladky
Vysoká Doplnit zařízení splňující
- 6.3.2.4, 6.3.2.5 z EN 81-1:1998 nebo
- 6.3.2.4, 6.3.2.5 z ČSN EN 81-2:1998
23 Nedostatečné osvětlení ve strojovně
nebo v prostoru pro kladky
Vysoká Doplnit elektrické osvětlení podle
- 6.3.6, 6.4.7 z ČSN EN 81-1 :1998 nebo
- 6.3.6, 6.4.7 z ČSN EN 81-2:1998
24 Nevyhovující prostředky pro zdvihací
zařízení
Střední Vyzkoušet a označit nosnost na nosnících pro zdvihací
zařízení a překontrolovat vhodnost umístění pro
používání
25 Šachetní a klecové dveře z perforovaného
materiálu
Vysoká Doplnit šachetní a klecové dveře podle
-7.1, 8.6.1 z ČSN EN 81-1 :1998 nebo
-7.1, 8.6.1 z ČSN EN 81-2:1998
26 Nedostatečné kotvení šachetních dveří Vysoká Výměna kotev šachetních dveří podle
- 7.2.3.1 a 7.4.2.1 z ČSN EN 81-1 :1998 nebo
- 7.2.3.1 a 7.4.2.1 z ČSN EN 81-2:1998
27 Nevyhovující sklo ve dveřích Vysoká a) vyměnit sklo podle
- 7.2.3.2, 7.2.3.3, 7.2.3.4, 8.6.7.2, 8.6.7.3 a 8.6.7.4
z ČSN EN 81-1 :1998 nebo
- 7.2.3.2, 7.2.3.3, 7.2.3.4, 8.6.7.2, 8.6.7.3 a 8.6.7.4
z ČSN EN 81-2:1998 nebo
b) vyměnit sklo podle
-přílohy J z ČSN EN 81-1 :1998 nebo
-přílohy J z ČSN EN 81-2:1998 nebo
c) zmenšit velikost skla podle
- 7.6.2 z ČSN EN 81-1 :1998 nebo
- 7.6.2 z ČSN EN 81-2:1998 nebo
d) odstranit díly skla a nahradit je pevnými díly
a doplnit signalizaci "klec ve stanici“
28 Chybějící nebo nedostatečná ochrana
proti zachycení prstů posuvnými
klecovými nebo šachetními dveřmi se
sklem
Nízká Doplnit ochranu podle
- 7.2.3.6 a 8.6.7.5 z ČSN EN 81-1 :1998 nebo
- 7.2.3.6 a 8.6.7.5 z ČSN EN 81-2:1998
29 Chybějící nebo nedostatečné osvětlení
u šachetních dveří
Střední Instalovat dostatečné osvětlení na všech nástupištích
podle
- 7.6.1 z ČSN EN 81-1 :1998 nebo
- 7.6.1 z ČSN EN 81-2:1998
30 Chybějící nebo nedostatečná ochranná
zařízení u samočinných dveří
Vysoká a) Doplnit zařízení podle
- 7.5.2.1.1 a 8.7.2.1.1 z ČSN EN 81-1 :1998 nebo
- 7.5.2.1.1 a 8.7.2.1.1 z ČSN EN 81-2:1998 nebo
b) přednostně zařízením podle
- 5.2.3 a 5.2.4 z ČSN EN 81-70:2003
31 Nebezpečné zajišťovací zařízení
u šachetních dveří
Vysoká Vyměnit zajišťovací zařízení u všech šach. dveří podle
-7.7 z ČSN EN 81-1 :1998 nebo
-7.7 z ČSN EN 81-2:1998
32 Odjišťování šachetních dveří bez
zvláštního nástroje
Vysoká Vybavit dveře zajišťovacím zařízením podle
- 7.7.3.2 z ČSN EN 81-1 :1998 nebo
- 7.7.3.2 z ČSN EN 81-2:1998
33 Ohrazení šachty perforovanou stěnou
v blízkosti dveřní uzávěrky
Vysoká a) doplnit neperforované ohrazení šachty nebo
b) doplnit kryt kolem zajišťovacího zařízení šachetních
dveří
34 Chybějící samočinné zavírací zařízení
u posuvných dveří
Vysoká Instalace zavíracího zařízení podle posledního odstavce
- 7.7.3.2 z ČSN EN 81-1 :1998 nebo
- 7.7.3.2 z ČSN EN 81-2:1998
35 Nedostatečné spojení dílů šachetních
dveří
Střední Vybavit zařízením podle
- 7.7.6 z ČSN EN 81-1 :1998 nebo
- 7.7.6 z ČSN EN 81-2:1998
36 Nedostatečná požární odolnost
šachetních dveří
Střední Vyměnit šachetní dveře za šachetní dveře s požární
odolností požadovanou národními nebo místními
předpisy
37 Možnost pohybu klecových dveří při
otevřených šachetních dveřích
Střední a) Zajistit, aby se šachetní dveře neodjistily, dokud
klecové dveře nejsou plně otevřeny a
b) zajistit, aby se klecové dveře nezačaly zavírat, dokud
šachetní dveře nejsou zavřeny
38 Větší podlahová plocha klece ve vztahu
k nosnosti
Nízká a) Zmenšit užitečnou podlahovou plochu nebo
b) omezit používání výtahu pouze pro poučené uživatele nebo
c) ověřit určené používání výtahu
39 Neodpovídající délka ochranné prahové
desky
Vysoká Doplnit ochrannou prahovou desku podle
-8.4 z ČSN EN 81-1 :198 nebo
-8.4 z ČSN EN 81-2:1998
Pokud to nelze, doplnit ochrannou prahovou desku
podle ČSN EN 81-21
40 Klec bez dveří Vysoká a) Doplnit samočinné klecové dveře podle
-8.6, 8.7, 8.8, 8.9 a 8.10 z ČSN EN 81-1 :1998 nebo
-8.6, 8.7, 8.8, 8.9 a 8.10 z ČSN EN 81-2:1998 nebo
b) doplnit ruční klecové dveře podle
-8.6, 8.7, 8.8, 8.9 a 8.10 z ČSN EN 81-1 :1998 nebo
-8.6, 8.7, 8.8, 8.9 a 8.10 z ČSN EN 81-2:1998
41 Nebezpečné zajištění poklopu ve střeše
klece
Střední Doplnit zajišťovací zařízení poklopu podle
- 8.12.4.2 z ČSN EN 81-1 :1998 nebo
- 8.12.4.2 z ČSN EN 81-2:1998
42 Nedostatečná pevnost střechy klece Nízká Zesílit střechu klece a nouzový poklop podle
- 8.13.1 z ČSN EN 81-1 :1998 nebo
- 8.13.1 z ČSN EN 81-2:1998
43 Chybějící nebo nedostatečné zábradlí
na kleci
Vysoká a) Zmenšit volnou vzdálenost mezi krajem střechy
a sousední stěnou na 0,3 m nebo
b) vybavit střechu klece zábradlím podle
- 8.13.3 z ČSN EN 81-1 :1998 nebo
- 8.13.3 z ČSN EN 81-2:1998 nebo
-ČSN EN 81-21:2003 nebo
c) doplnit přepážku po celé výšce zdvihu tak, aby
vzdálenost byla menší než 0,3 m
44 Nedostatečné větrání klece Střední a) Zajistit dostatečné větrání klece nebo
b) pokud neexistují národní předpisy uplatnit
-8.16 z ČSN EN 81-1 :1998 nebo
-8.16 z ČSN EN 81-2:1998
Nahrávám...
Nahrávám...