dnes je 30.5.2023

Input:

Osoba zodpovědná za provoz elektrických zařízení

20.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.3
Osoba zodpovědná za provoz elektrických zařízení

Martin Šturma – Igor Lüftner

Statutární zástupce společnosti jmenuje osobu zodpovědnou, aby na ni přenesl valnou většinu svých právních povinností. Takto pověřená osoba podpisem jmenovací listiny musí vykonávat minimálně ty činnosti EZ, které jsou popsané v ČSN EN 50110-1 ed. 3 čl. 4.3.1. Pokud chce provozovatel po osobě zodpovědné ještě jiné činnosti nad rámec zmíněné normy, může tak učinit, ale pouze se souhlasem jmenované osoby.

Osoba zodpovědná je kompetentní k tomu, aby například přebírala revizní zprávy od revizních techniků a dokonce je jediná, která to může udělat (v případě její nepřítomnosti se vrací toto zodpovědnost na statutárního zástupce). Z tohoto pohledu je tedy nutné, aby měla příslušnou kvalifikaci a byla reviznímu technikovi oponentem. Podpisem revizní zprávy totiž potvrzuje její přijetí a zároveň souhlas s jejím zněním a jejími závěry.

Pokud nějaký zaměstnanec přijme tuto zodpovědnost a jmenování podepíše, měl by si být jist, že všechna EZ, za která bude zodpovídat, jsou provozuschopná a bezpečná. Měl by si být jist, že všechna zařízení splňují požadavky na úplnost dokumentace, revizí, odstranění závad z revizí atp. Doporučuje se přebírat zařízení protokolárně jedno po druhém, protože pokud někdo přebere celek a jedno zařízení z toho celku nebude bezpečné, tak na těch ostatních vlastně vůbec nezáleží.

Podle druhu elektrického zařízení jsou oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti k provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek elektrických zařízení rozdělena do 2 a podle rozsahu do 4 kategorií. Ty se dají rozpoznat podle znaků v Evidenčním čísle osvědčení vydávaných organizací státního odborného dozoru - viz vyhláška č. 73/2010 Sb.:

DRUH oprávnění
A Zařízení v objektech bez nebezpečí výbuchu
B Zařízení v objektech s nebezpečím výbuchu
ROZSAH oprávnění
E1X Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného
E2X Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného
E3X Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny
E4X Vyjmenovaná zařízení z položky podle E2X
Poznámka: X představuje oprávnění ve vztahu k druhu zařízení podle A nebo B, anebo pro oprávnění k druhu zařízení podle A i oprávnění k druhu zařízení podle B

Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených EZ - viz § 6b zákona č. 174/1968 Sb. - mohou provádět pouze právnické osoby a podnikající fyzické osoby na základě oprávnění vydaného TIČR (viz § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb.), které mají v Evidenčním čísle tohoto oprávnění, vydaných po účinnosti vyhlášky č. 73/2010 Sb., tj. po 1. červnu 2010, některý z uvedených rozlišovacích znaků uvedených v Příloze č. 2 k této vyhlášce.

Osoba, která provádí revize vyhrazených EZ, musí mít vždy osvědčení. Ovšem pokud chce revize i prodávat, musí mít navíc k osvědčení i oprávnění od TIČR. Firma, která chce dělat či prodávat revize, rovněž musí mít oprávnění od TIČR.

Fyzické osoby, které vykonávají revize elektrických zařízení výlučně jen v zaměstnaneckém poměru, musí být držiteli osvědčení (§ 6a odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb.) vydávaného TIČR.

Budete-li vykonávat jakékoliv činnosti vlastními zaměstnanci, pamatujte na to, že na ně platí stejná pravidla jako pro externí partnery a navíc za ně nesete zodpovědnost. Věnujte tedy velkou pozornost přípravě provozních předpisů pro provoz elektrických zařízení a pracovním postupům.

Připraveno ve spolupráci s  Inspekčním orgánem Mostecké montážní a.s.

Pověření k činnostem zajišťujícím provoz vyhrazených technických zařízení elektrických
Společnost .....................

se sídlem ................., IČ: ..................

zapsaná do obchodního rejstříku u .................., oddíl ............, vložka ............. zastoupená ............................

(dále jen Zmocnitel)

tímto ve smyslu ustanovení dle:

ČSN EN 50110-1 ed. 3 čl. 4.3.1 (elektrická zařízení) v platném znění

vyhl. č. 73/20010 Sb. v platném znění

§ 6b, § 6c zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění

§ 2, § 3, § 4 a příslušné přílohy Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. v platném znění

§ 3, § 4 a příslušné přílohy Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. v platném znění

§ 414 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

§ 33 zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění

pověřuje

pana ........................., narozeného .............., trvale bytem .............................. osobní číslo: ..........., zaměstnance společnosti .......................... (dále jen Zmocněnec),

činnostmi souvisejícími s bezpečným zajištěním provozu vyhrazených elektrických technických zařízení ve společnosti .................... na adrese .....................................;
a dále ke všem jednáním a ke všem právním úkonům souvisejícím s touto činností a provozem uvedených zařízení provozovaných a vlastněných společností

.........................

Jmenovaný jako zmocněnec je oprávněn ke všem úkonům vyplývajících z platných legislativních předpisů. Zároveň je zmocněnec oprávněn jednat za společnost ......................... v rozsahu nezbytně nutném k naplnění právní odpovědnosti.

Zmocněnec nesmí odpovědnost vyplývající z tohoto pověření přenášet na třetí strany.

Toto pověření platí do odvolání.

Výkon, povinnosti, pravomoci a zodpovědnosti se řídí přílohou "Popis činností osoby zodpovědné",

Nahrávám...
Nahrávám...