dnes je 19.6.2024

Input:

Výzva k účasti na kontrolní prohlídce stavby - vzor

19.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.11.2.1
Výzva k účasti na kontrolní prohlídce stavby – vzor

Ing. Bohumír Číhal

ÚŘAD................................. (obce, města, městské části) (adresa úřadu)

odbor......................... (název) .........................

Č. j. ........................ Vyřizuje: ................... V .................. dne ..................
telef. ........................

VÝZVA
k účasti na kontrolní prohlídce

Úřad ............, odbor .......... jako stavební úřad příslušný podle SZ § 13 odst. 1 písm. ... zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vykoná na základě oprávnění v ustanovení § 132 odst. 2 písm. a) stavebního zákona podle ustanovení § 133 odst. 1 téhož zákona kontrolní prohlídku stavby ...................... (označení stávající stavby – název, druh, účel, např. bytový dům) č. p. ..... (var. č. ev. ....) na pozemku č. parc. .......... v k. ú. ............, .............. (adresa anebo jiný popis místa stavby).

Vlastník stavby................... (jméno a příjmení nebo název vlastníka), ................... (adresa nebo odkaz na rozdělovník, pokud je vlastníků stavby více).

Kontrolní prohlídka se bude konat

..................................

(den, datum, hodina)

se schůzkou pozvaných ................................... (určení místa, pokud je třeba stanovit).

Vlastník stavby je podle ustanovení § 154 odst. 1 písm. c) stavebního zákona povinen kontrolní prohlídku stavby umožnit, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit. Nechá-li se vlastník stavby zastupovat, předloží jeho zástupce na jednání písemnou plnou moc.

(var.) Na kontrolní prohlídce předloží vlastník stavby .................... (pokud je třeba předložit nějaký doklad, certifikát o vhodnosti použitých stavebních výrobků, nebo o pravidelné kontrole, která se má provádět).

K účasti při kontrolní prohlídce stavby stavební úřad podle ustanovení § 133 odst. 4 stavebního zákona

vyzývá

................... (jméno a příjmení nebo název stavebníka),

................. (jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby vykonávající stavební dozor),

................. (popř. jméno a příjmení projektanta),

................. (popř. jméno a příjmení hlavního projektanta) *).

K účasti na kontrolní prohlídce se zvou: (pokud se účel kontrolní prohlídky týká zájmů chráněných zvláštními předpisy)

................... (název dotčeného orgánu),

................... (název dotčeného orgánu),

.................... (popř. jméno a příjmení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi).

Účelem kontrolní

Nahrávám...
Nahrávám...