Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Partneři TDI (Stavbyvedoucí, autorský dozor projektanta a koordinátor)

17.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1001
Partneři TDI (Stavbyvedoucí, autorský dozor projektanta a koordinátor)

Ing. Josef Ladra

Stavbyvedoucí

Kvalifikační požadavky

Provádění stavby a její řízení patří k činnostem, jež mají pro společnost, ochranu jejích zájmů a pro její bezpečnost mimořádný význam. Proto také stavební zákon v páté části stavebního řádu v § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. zařazuje mezi tzv. vybrané činnosti ve výstavbě rovněž odborné vedení provádění stavby nebo její změny. Tyto vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Vedením realizace stavby mohou tedy být pověřovány výlučně osoby, které k tomu mají příslušné oprávnění, jež se nazývá autorizace. Oprávněná osoba je potom autorizovanou osobou. Podrobnosti a podmínky pro udělování autorizací stanovuje zákon č. 360/1992 Sb., který rozlišuje tři druhy autorizovaných osob. Jsou jimi autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr a autorizovaný technik. Fyzická osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost autorizaci, je stavebním zákonem, (§ 134 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.), označována jako stavbyvedoucí. Velmi důležitý je odst. 1 § 160 stavebního zákona, který pro stavebního podnikatele stanovuje, že provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je stavební podnikatel povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění (např. geodetické práce), vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Stavbyvedoucího pro odborné vedení stavby si je povinen zajistit také stavebník, který svépomocí realizuje stavbu pro bydlení nebo provádí změnu stavby, která je kulturní památkou. (Pro stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 103 stavebního zákona musí stavebník, provádí-li je svépomocí, zajistit stavební dozor.)

Úkoly osob pověřených vedením realizace stavby

Mezi pracovníky pověřené vedením realizace stavby patří podle velikosti stavby vedoucí výroby (ředitel výstavby), hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí. Osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a která za prováděnou stavbu ze zákona odpovídá, je pouze stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je jediným pracovníkem odpovědným za provedení stavby, Odpovídá za ni jak po technické, tak po ekonomické stránce. Stavbyvedoucí řídí komplexně stavbu podle platných předpisů, schválené projektové dokumentace, provedené výrobní přípravy a uzavřených smluv. U malých staveb z pravidla odpovídá jeden stavbyvedoucí za několik zakázkových akcí. Povinnosti stavbyvedoucího jako vedoucího pracovníka a zástupce zaměstnavatele vyplývají především z § 103 a § 105 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoníku práce). Jsou dále upřesněny vnitropodnikovými předpisy a uzavíranou pracovní (manažerskou) smlouvou.

Vedoucí výroby/projektu - hlavní stavbyvedoucí (pracovník řídící realizaci celé zakázky) zajišťuje, (obvykle jako autorizovaná osoba), především následující činnosti:

Ve vztahu ke stavebníkovi (zadavateli):

Soulad realizace celé stavby se smlouvou o dílo.

Dodatky smlouvy nebo změnu smluv u všech víceprací požadovaných objednatelem.

Nápravu nedostatků, na které (zpravidla písemně) upozornil objednatel.

V oblasti přípravy:

Vypracování všech dokumentů přípravy (podle druhu firmy)

 • Časové plány (harmonogramy)

 • Plán nasazení rozhodujících pracovních čet

 • Plán nasazení rozhodujících strojů a mechanizmů

 • Plán dodávky rozhodujících materiálů

 • Projekt či zjednodušený plán zařízení staveniště

 • Technologické postupy

 • Výběr vhodných poddodavatelů.

Vlastní řízení stavby, které přísluší stavbyvedoucímu:

Vedení podřízených a ohodnocení jejich práce.

Kontrolu dodržování závazných či podnikových norem vlastními zaměstnanci i zaměstnanci subdodavatelů.

Aktualizaci časových plánů (harmonogramů) včetně jejich aktualizace podle dodatků smluv.

Soulad všech navazujících časových plánů se skutečností.

Řízení a kontrolu subdodavatelů.

Vypracování soupisů prací a fakturaci.

Průběžné a závěrečné hodnocení celého projektu.

Od stavbyvedoucího se pracovní smlouvou zejména vyžaduje:

 • Vlastní řízení stavby podle smlouvy o dílo, projektové dokumentace a časového plánu

 • Pravidelný styk se zástupcem objednatele (TDI)

 • Převzetí a předání staveniště

 • Spolupráce se subdodavateli - od předání pracoviště až po převzetí hotového díla.

 • Řízení zaměstnanců (s pomocí dílovedoucích) a jejich ohodnocení

 • Vedení stavebního deníku

 • Kontrola materiálových vstupů a evidence zásob, řízení skládek a meziskládek

 • Průběžná a výstupní kontrola kvality díla, (příp. dle úkolů specifikovaných v systému řízení kvality)

 • Vypracování soupisu provedených prací, příp. fakturace

BOZ a požární ochrana

Mimořádný význam má zajištění bezpečnostních opatření na ochranu zdraví pracovníků při výstavbě. Stavbyvedoucí je povinen dodržovat a prosazovat veškerá zákonná opatření týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, zejména ustanovení Zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb. nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Důraz je třeba klást na tyto body:

 • Vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až do opuštění pracoviště (staveniště).

 • Vybavit pracovníky odpovídajícími osobními ochrannými prostředky.

 • Provádět předepsaná školení, přezkoušení a poučení pracovníků v předepsaných intervalech a vždy před započetím nové práce a při přemístění na jiné pracoviště. (O školeních a vydaných pokynech vést v knize školení BOZP prokazatelné záznamy s podpisy pracovníků).

 • Kontrolovat, aby jednotlivé práce prováděli pouze pracovníci k této práci zdravotně způsobilí (na základě lékařského posudku) s odpovídající kvalifikací.

 • Vytvářet podmínky k zajištění bezpečné práce.

 • Před zahájením prací a po celou dobu provádění mít k dispozici technologické a pracovní postupy

 • Seznámit ostatní zhotovitele (subdodavatele) s požadavky na bezpečnost práce obsažené v dokumentaci a se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti (staveništi) včetně možných rizik.

 • V případě nebezpečí přerušit práci až do odstranění závady.

 • Kontrolovat dodržování příslušných předpisů a ustanovení všemi pracovníky.

 • Vést předepsanou dokumentaci BOZP.

Opatření požární ochrany

Z hlediska požární ochrany musí stavbyvedoucí dbát především na to, aby byly zajištěny na pracovišti (staveništi) takové podmínky, aby nedošlo ke vzniku požáru. Pracoviště (staveniště) je zapotřebí vybavit příslušnými předpisy, vyhláškami, protipožárními plány a hasebními prostředky. Pracovníky je nutné prokazatelným způsobem seznámit s předpisy a plány.

TDI by měl napomáhat stavbyvedoucímu při provádění předepsaných kontrol staveniště a vedení požadovaných záznamů (včetně zajištění či objednání odborných kontrol, prohlídek, zkoušek či revizí).

Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě

Vedení stavebního deníku

Stavební deník je základem dokumentace průběhu realizace stavby, neboť se do něj pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Povinnost vést stavební deník je dána zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve kterém § 157 odstavec 2 stanovuje:

Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí stavebník. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací. Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, autorizovaný inspektor u stavby, pro jejíž provedení vydal certifikát podle § 117, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.

Stavební deník musí být veden u všech staveb vyžadujících stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, ale u ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 2 pod písmenem:

f) terénní úpravy (neuvedené v § 103 odst. 1 písm. f) bodě 1),

g) stavby zařízení staveniště (neuvedené v § 103 odst. 1 písm. a)),

h) přípojky (neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b) bodě 8),

i) stavby opěrných zdí do výšky 1 m (neuvedené v § 103 odst. 1 písm. d) bodě 8),

j) informační a reklamní zařízení na stavbě nebo na pozemku (neuvedená v § 103 odst. 1 písm. c) bodech 8 a 9 a stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2),

l) cirkusové stany (neuvedené v § 103 odst. 1 písm. g) bodě 2),

m) antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení, (neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c) bodě 2),

n) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí

o) sjezdy z pozemních komunikací na sousední nemovitosti,

p) udržovací práce na stavbě (neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e)),

nemusí být veden stavební deník, ale postačí jednoduchý záznam o stavbě.

Struktura stavebního deníku

Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě stanoví vyhláška č. 499/2006 Sb. v příloze č. 9:

A. Identifikační údaje (úvodní listy)

 1. název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení, datum jejich vydání, popřípadě číslo jednací,
 2. místo stavby,
 3. obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby (není-li účastník výstavby zapsán v obchodním rejstříku jeho jméno a příjmení):
  • zhotovitele (resp. zhotovitelů částí stavby)

  • stavebníka (investora)

  • projektanta

  • poddodavatelů

 4. jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle § 153 zákona č. 183/2006 Sb. s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
 5. jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny),
 6. jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku podle § 157 odst. 2 stavebního zákona,
 7. údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn,
 8. seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.),
  1. změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby.

Osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 stavebního zákona, prokazují oprávnění k výkonu těchto činností otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku. Totéž platí při změně těchto osob v průběhu výstavby.

Další listy, kde se uvádějí i průběžné změny smluv včetně dodatků a změn, změny a dodatky v předané dokumentaci, se doplňují během výstavby.

Na konci úvodní části deníku by neměl chybět přehledný zápis všech druhů zkoušek provedených na stavbě v době, kterou deník zachycuje.

B. Záznamy ve stavebním deníku (denní záznamy)

 1. Pravidelné denní záznamy obsahují:
  1. jména a příjmení osob pracujících na staveništi,
  2. klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav,
  3. popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
  4. dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
  5. nasazení mechanizačních prostředků.
 2. Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech:
  1. předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli),
  2. zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek,
  3. nástupy, provádění prací a ukončení činností poddodavatelů,
  4. seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích,
  5. údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
  6. zvláštní opatření při bouracích a pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,
  7. manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,
  8. geodetická měření,
  9. montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí,
  10. provoz a užívání mechanizačních prostředků,
  11. výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly),
  12. opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,
  13. provádění a výsledky kontrol všech druhů,
  14. souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.),
  15. odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od ověřené projektové dokumentace,
  16. skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.),
  17. dílčí přejímky ukončených prací,
  18. provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.),
  19. škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření,
  20. předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,
  21. odstranění vad a nedodělků,
  22. výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona),
  23. výsledky činnosti autorizovaného inspektora,
  24. zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště,
  25. nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy.

Denní záznamy se pořizují ve dnech, kdy se na stavbě pracuje. Záznamy ve stavebním deníku jsou vedeny na průběžně očíslovaných listech tak, že 3 listy mají vždy stejné číslo. Potom se jedna strana deníku sestává vždy z originálu a dvou průpisů odlišených barvou nebo barevnými pruhy. Originál zápisu ponechává zhotovitel svázán v knize (sešitě), první oddělená kopie patří objednateli (TDI), druhá oddělená kopie je opět určena zhotoviteli. Ten ji ukládá odděleně od originálu pro případ zničení nebo ztráty originálního sešitu. Záznamy do deníku zapisuje a podepisuje osoba pověřená řízením stavby, což je vždy stavbyvedoucí. V případě jeho nepřítomnosti vede deník jeho zástupce.

C. Vedení stavebního deníku

 1. Stavební deník
  1. se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby,
  2. musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám,
  3. obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.
 2. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. U technicky jednoduchých staveb se mohou záznamy se souhlasem stavebního úřadu provádět nejdéle za období jednoho pracovního týdne.
 3. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.

Na stavbě je veden pouze jeden deník a to stavební deník a není vhodné podobným termínem označovat operativní evidenci dalších subjektů působících na stavbě (např. deníky jednotlivých přímých dodavatelů a jejich subdodavatelů, různé montážní deníky atd.) Zapisuje se každodenně, tak jak stanovuje vyhláška č. 499/2006 Sb. a výjimečně se zápisy provedou nejpozději následujícího dne. Připomínáme, že možnost nahrazení denních zápisů jedním zápisem týdně musí být povolena stavebním úřadem obvykle v podmínkách jím vydaného stavebního povolení.

Další podrobnosti vedení zápisů, uložení a předání stavebního deníku by měly být investorem a zhotovitelem dohodnuty ve smlouvě o dílo.

Přílohami stavebního deníku se stávají všechny doklady a dokumenty, jež nejsou v deníku zapsány, ale na něž je v deníku odkaz.

K obsahu pravidelných denních záznamů stavebního deníku:

 1. jména a příjmení osob pracujících na staveništi,

Podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. má tedy být ve stavebním deníku vedena evidence pracovníků. Zároveň je třeba uvádět údaje o počtu pracovníků podle jednotlivých profesí. Do deníku se může zaznamenávat při účtování prací hodinovou sazbou i počet odpracovaných hodin.

 1. klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav,

Důležitá je zejména naměřená maximální a minimální denní teplota, případně pravidelná měření teploty během dne vyžadovaná v technologických postupech.

 1. popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,

Údaje o pracovní době (případné zkrácení pracovní doby)

Údaje o postupu prováděných prací. Zhotovitel zapisuje vše, co může mít výrazný a zvláště nepříznivý vliv na plynulost prací (opoždění dodávek, nedodržení jakosti apod.) a na podstatné náležitosti smluvních vztahů. Zaznamenává se přerušení prací na staveništi (s upřesněním rozsahu a doby narušení procesu) z příčin vzniklých na straně zhotovitele. U příčin vzniklých na straně stavebníka se zapisuje výzva k nápravě, případně se uvede lhůta k odstranění příčin narušení plynulosti prací.

Množství a jakost realizovaných prací (podle jednotlivých profesí včetně prací subdodavatelů) s uvedením přesného místa, kde byly práce na objektu provedeny (materiál zabudován).

 1. dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,

Údaje o přijatých dodávkách materiálů, strojů a zařízení (s přihlédnutím k jejich důležitosti), jejich množství a jakosti.

 1. nasazení mechanizačních prostředků.

Údaje o počtu mechanizmů na stavbě a o jejich nasazení.

K obsahu dalších záznamů:

 1. a)

předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli),

Zaznamenává se vždy předání staveniště k provádění dalších prací jinému zhotoviteli a zpětné převzetí staveniště k provádění vlastních prací

 1. c)

nástupy, provádění prací a ukončení činností poddodavatelů,

Pokud je to významné pro některou ze stran, pak se do stavebního deníku uvedou i výpisy z pracovních deníků poddodavatelů.

 1. d)

seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: