dnes je 29.5.2023

Input:

Partneři TDS - Státní orgány

1.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1201
Partneři TDS - Státní orgány

JUDr. PhDr. Jiří Plos

Cíl lekce

Cílem lekce je seznámit se s funkcí a činnostmi osob/subjektů pověřených výkonem dohledu nad prováděním staveb a s povinnostmi stavebníků, zhotovitelů staveb, popřípadě dalších subjektů účastných na procesu provádění staveb (včetně jeho projektové přípravy) z hlediska předpisů veřejného stavebního práva.

S problematikou dohledu nad prováděním staveb úzce souvisí další oblasti profesní (projektování a provádění staveb) a výkonu veřejné správy, například na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany veřejného zdraví, ochrany přírody, památkové péče a podobně; rozsah této lekce je určen primárně výkonům osob či orgánů dohlídajících nad prováděním staveb.

základní právní předpisy:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.

 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

 • zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

 • nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

 • nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

 • zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (a soubor souvisejících vnitřních řádů obou profesních komor – ČKA a ČKAIT)

bezprostředně související právní předpisy:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

 • zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (včetně souboru souvisejících nařízení vlády)

 • zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění

 • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech

předpisy, podle nichž hájí veřejné zájmy další dotčené správní úřady/orgány, jejichž činnost nejčastěji souvisí s prováděním staveb a které mohou ve svých závazných stanoviscích stanovovat též požadavky související s kontrolou prováděných staveb:

 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (zákon o vodách), ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Obecný úvod k dohledu nad prováděním staveb základní formy tohoto dohledu podle stavebního zákona

Dohled nad prováděním staveb doznal s novou právní úpravou významných změn – v tomto případě změn k lepšímu. Dosavadní proces kontroly výstavby byl zcela nevyhovující, počínaje "státním stavebním dohledem" a konče "kolaudačním řízením", jímž se završoval proces výstavby prakticky bez souvislejší a efektivní kontroly těch fází výstavby, při nichž může skutečně vzniknout škoda. Dohledem nad prováděním stavby je pověřena řada subjektů, jimž přísluší specifická práva a povinnosti, které se však v některých případech poněkud překrývají. Tato práva a povinnosti plynou mimo jiné z postavení těchto subjektů

 • v procesu předprojektové a projektové přípravy stavby, jimiž jsou především stavebník a autoři projektu (projektanti),

 • z procesu jejího provádění a uvedení do provozu a užívání, jimiž jsou především stavebník, popřípadě jím ustanovená osoba (tzv. technický dozor investora), autor projektu (autorský dohled), stavbyvedoucí, resp. stavební dozor (pro případy staveb prováděných svépomocí) a koordinátor bezpečnosti práce.

Vedle toho existuje skupina subjektů oprávněných vykonávat dohled z pozice výkonu veřejné správy: jedná se především o

 • stavební úřady, a to v součinnosti s dalšími orgány státní správy, které si to vyhradily ve svém závazném stanovisku (§ 4 zákona č. 183/2006 Sb. v souběhu s § 175 an. stavebního zákona),

 • autorizované inspektory.

Práva a povinnosti osob účastných na procesu provádění stavby a výkonu dohledu nad tímto procesem jsou uvedeny zejména v části IV. hlavě II. BI (zejména § 132 až § 134 SZ), upravujícím podmínky výkonu "stavebního dozoru" a zvláštních pravomocí stavebního úřadu nad prováděním staveb, části IV. hlavě III. stavebního zákona, upravující podmínky výkonu činnosti "autorizovaného inspektora", v části IV. hlavě IV. stavebního zákona, upravujícím povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb, a v části V. hlavě I. stavebního zákona, upravujícím povinnosti a odpovědnost osob oprávněných k výkonu vybraných činností ve výstavbě. Další podrobnosti jsou uvedeny též v části V. hlavě III., zejména v § 171, upravujícím podmínky výkonu státního dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu, vstup na pozemky, expertní součinnost, ochranu veřejných zájmů a mnohé další. S těmito ustanoveními souvisí pochopitelně řada jednotlivých ustanovení stavebního zákona v konkrétních správních procesech, při nichž se formy dohledu nad prováděním výstavby realizují. Pro účely této lekce budeme pozornost věnovat především dohledu nad prováděním stavby, vykonávaným stavebním úřadem, resp. autorizovaným inspektorem, a to v součinnosti s dotčenými orgány státní správy a zejména v součinnosti se subjekty, které výstavbu samu realizují a odpovídají za ni.

Přestože se celá pasáž věnovaná výkonu dohledu nad výstavbou nazývá "stavební dozor", připomínáme, že tento pojem je podle § 2 odst. 2 písm. d) stavebního zákona vyhrazen "odbornému dozoru nad prováděním stavby svépomocí, vykonávanému osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň tři roky při provádění staveb". Tento terminologický rozpor lze překlenout tím, že v případě stavebního úřadu budeme hovořit nadále o "soustavném dohledu nad prováděním staveb".

Subjekty odpovědné za výstavbu I. povinnosti vlastníků, stavebníků a zhotovitelů staveb

Jak je patrno, nový stavební zákon stanovuje práva a povinnosti širokého okruhu osob. Mezi nimi ovšem některým osobám ukládá zvláštní povinnosti a práva, zejména ve spojitosti s projektovou přípravou stavby a s jejím prováděním. Za provádění stavby nese vždy a především odpovědnost stavebník, avšak konkrétní vedení stavby a výkony s tím spojené je oprávněna provádět pouze osoba odborně způsobilá – stavbyvedoucí; ten odpovídá za řádné, zejména odborně správné a bezpečné provedení stavby jakožto odborně způsobilá (autorizovaná) osoba. Stavba musí být prováděna v souladu s obecnými právními předpisy, v souladu s vydanými správními rozhodnutími a projektovou dokumentací stavby a konečně v souladu s pravidly profesními – tomu též odpovídá odpovědnost smluvní, odpovědnost správní včetně disciplinární a konečně též odpovědnost trestní! S ohledem na související právní předpisy, zejména zákon o výkonu povolání a zákon živnostenský (§ 6, § 7, § 11 zákona č. 455/1991 Sb.), bude činnost stavbyvedoucího obvykle provádět zaměstnanec dodavatele stavby, ať jím bude osoba fyzická nebo právnická. Z rozsáhlé odpovědnosti stavbyvedoucího plyne, že ve vztahu k zaměstnavateli musí být vybaven zvláštními kompetencemi a musí s ním být uzavřena odpovídající smlouva, jejíž součástí bude též ujednání o výkonu funkce odpovědného zástupce. Podmínka autorizace je podmínkou pro možnost vykonávat tuto činnost a odpovědnost těchto osob podle zvláštních předpisů není dotčena. Odpovědnost těchto osob je tudíž nepřenosná, což platí nejen ve vztahu ke stavebníkovi, ale i vůči dalším osobám zúčastněným na procesu projektové přípravy stavby a jejího provádění, například vůči projektantovi. Další osobou odpovědnou za dohled nad prováděním stavby je osoba koordinátora bezpečnosti práce a zdraví na staveništi; i pro tuto osobu platí podmínky obdobné, včetně rozsáhlé odpovědnosti za porušení právních povinností. Osobou dohlédající nad prováděním stavby je též autor projektu stavby; jemu přísluší především dohled nad souladem prováděné stavby s projektem, to jest především za dodržování kvalitativních požadavků projektem stanovených.

Povinnosti osob při přípravě a provádění staveb v části IV. hlavě IV. stavebního zákona se týkají stavebníka, vlastníka a osob vykonávající příslušné odborné dozory a vedení staveb, ačkoliv do této skupiny nepochybně patří též osoby připravující projekt stavby (které jsou ve stavebním zákonu uvedeny v části V. hlavě I.). Přestože byly povinnosti stavebníků obsaženy i v předchozí právní úpravě, nebyly shrnuty a explicitně vyjádřeny v samostatném ustanovení a tato skutečnost vedla stavebníky občas k přesvědčení, že žádnou podstatnou odpovědnost nenesou. Jejich odpovědnost je však zcela srovnatelná s odpovědností projektanta a osoby provádějící stavbu, byť se jedná o odpovědnost s nimi nezaměnitelnou. Stavebník nese odpovědnost smluvní, správní a trestní. Na rozdíl od stavebníka nesou ostatní subjekty ještě odpovědnost disciplinární, neboť pro výkon své činnosti musí být autorizovány a jejich výkon podléhá disciplinární působnosti profesní samosprávy.

Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby a mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Stavebník je povinen pro účely projednání záměru podle tohoto zákona opatřit předepsanou dokumentaci. Vyžaduje-li zákon zpracování projektové dokumentace osobou k tomu oprávněnou, je stavebník povinen zajistit zpracování projektové dokumentace takovou osobou, pokud nemá potřebné oprávnění sám. Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je stavebník povinen

 • oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,

 • před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,

 • zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,

 • ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,

 • ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103 zákona č. 183/2006 Sb.

Stavebním dozorem se v tomto zákoně míní dohled odborně způsobilé osoby nad prováděním stavby svépomocí. I pro osobu vykonávající tento dozor platí obdobně, že musí být osobou odborně způsobilou takovou stavbu vést. Z ustanovení zákona o výkonu povolání architektů, inženýrů a techniků [§ 17 písm. i) ZvpAIT] vyplývá, že v případě staveb prováděných svépomocí, to jest především staveb jednoduchých sloužících bydlení a rekreaci, je oprávněn vést takovou stavbu též architekt.

Činnost koordinátora bezpečnosti práce a zdraví na staveništi v pracovněprávních vztazích i vztazích

Nahrávám...
Nahrávám...