dnes je 23.2.2024

Input:

Postavení a úkoly stavbyvedoucího

27.9.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2
Postavení a úkoly stavbyvedoucího

Ing. Josef Ladra

Osoby oprávněné provádět stavby

Provádění stavby a její řízení patří k činnostem, jež mají pro společnost, pro ochranu jejích zájmů a pro její bezpečnost mimořádný význam. Proto také zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve své druhé části, ve stavebním řádu určuje, kdo může stavbu provádět a kdo smí být pověřen vedením realizace stavby.

Ochrana veřejných zájmů

Při realizaci stavby je vždy totiž zapotřebí zajistit ochranu veřejných zájmů, a proto se stanovuje v § 158 (Vybrané činnosti ve výstavbě):

 • odst. 1: "Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu. Vybranými činnostmi jsou projektová činnost ve výstavbě, kterou se rozumí zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlašované stavby dle § 104 odst. 2 písm. a) až d), pro provádění stavby a pro nezbytné úpravy a odborné vedení provádění stavby nebo její změny. "Stavební zákon v § 134 odst. 2 označuje "osobu, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu jako stavbyvedoucí“.

Autorizace

Oprávnění, o kterém hovoří stavební zákon, se nazývá autorizace a oprávněná (fyzická) osoba je potom autorizovanou osobou. Podrobnosti a podmínky pro udělování autorizací stanovuje zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Uvedený zákon byl novelizován zákonem 164/1993 Sb., zákonem č. 275/1994 Sb., a zákonem č. 224/2003 Sb. Podle § 13 odst. 1 se rozlišují tři druhy autorizovaných osob. Jsou jimi autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr a autorizovaný technik. Autorizovaný inženýr nebo technik činný v oblasti realizace staveb mohou používat označení autorizovaný stavitel.

Autorizace se uděluje pro jednotlivé obory. Česká komora architektů (ČKA) uděluje autorizaci pro obory:

 1. pozemní stavby,

 2. územní plánování,

 3. interiérová tvorba,

 4. zahradní a krajinářská tvorba.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) uděluje autorizaci pro obory:

 1. pozemní stavby,

 2. dopravní stavby,

 3. vodohospodářské stavby,

 4. mosty a inženýrské konstrukce,

 5. technologická zařízení staveb,

 6. technika prostředí staveb,

 7. statika a dynamika staveb,

 8. městské inženýrství,

 9. geotechnika.

Obě komory jsou přitom oprávněny stanovit dílčí specializace v rámci uvedených oborů a udělovat autorizaci jenom v těchto dílčích specializacích.

Podle (§ 14 odst. 1):

"Autorizované osoby vykonávají činnosti, pro které jim byla udělena autorizace, jako:

 1. svobodní architekti nebo svobodní inženýři vykonávající činnost podle tohoto zákona,

 2. osoby vykonávající činnost podle živnostenského zákona,

 3. zaměstnanci v pracovním poměru, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru,

 4. společníci veřejné obchodní společnosti.“

Povinnosti autorizovaných osob

Obecné povinnosti autorizovaných osob nejsou (oproti předchozí zákonné úpravě) stanoveny ve stavebním zákoně, ale popisuje je § 12 zákona č. 360/1992 Sb.:

"(1) Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností a dalších odborných činností, pro které jí byla udělena autorizace. Odpovědnost podle obecných předpisů tím není dotčena.

(2) Autorizovaná osoba je povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace, osobně, popřípadě ve spolupráci s dalšími autorizovanými osobami nebo ve spolupráci s jinými fyzickými osobami pracujícími pod jejím vedením. Autorská práva a práva a povinnosti vznikající z vytvoření a z uplatnění vynálezů, průmyslových vzorů a zlepšovacích návrhů tím nejsou dotčena.

(3) Při výkonu své činnosti je autorizovaná osoba povinna dbát platných obecně závazných právních předpisů, jakož i předpisů vydaných příslušnou Komorou.

(4) Autorizovaná osoba nesmí vykonávat:

 1. funkce, v nichž by vydávala správní rozhodnutí týkající se výsledků její vlastní činnosti,

 2. činnosti, které jsou s činností autorizované osoby podle platných obecně závazných právních předpisů a předpisů Komory neslučitelné,

(5) Autorizovaná osoba je povinna dále se odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro správný výkon své činnosti,

(6) k zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popřípadě specializace, k jejímuž výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena, je autorizovaná osoba povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popřípadě specializaci.“

Povinnosti a odpovědnost stavbyvedoucího

Povinnosti a odpovědnost autorizovaných osob, které vykonávají vybranou činnost při řízení prováděné stavby, stanovuje stavební zákon v § 153 (Stavbyvedoucí a stavební dozor):

"(1) Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu (§ 169), popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.

(2) Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi.“

Pro autorizované architekty je rozsah oprávnění omezen, protože podle § 17 písm. i) mohou pouze vést realizaci jednoduché stavby. (Výčet jednoduchých staveb viz stavební zákon č. 183/2006 Sb., § 103a 104 odst. 2.) V této souvislosti je důležité znovu připomenout výše uvedený odst. 6 § 12 zákona č. 360/1992 Sb.

Znamená to, že jestliže stavbyvedoucí nemá pro jednotlivé druhy prací odbornou způsobilost v příslušném oboru, je povinen přizvat

Nahrávám...
Nahrávám...