dnes je 1.3.2024

Input:

Posuzování cílů a úkolů územního plánování v územním řízení

28.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlediska a požadavky, které zkoumá stavební úřad v řízení o umístění stavby, upravuje stavební zákon v ust. § 90. Podle tohoto ustanovení stavební úřad ať už ve zjednodušeném nebo v klasickém územním řízení zkoumá, zda je záměr v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací; s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území; s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území; s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Vedle posuzování souladu s územním plánem tedy představuje posuzování souladu záměru s cíli a úkoly územního plánování jednu z kategorií, kterou stavební úřad při umísťování záměru vyhodnocuje. Otázkou, kterou vyvolává stávající praxe, pak je, kdy přesně a zejména jakým způsobem tak stavební úřad činí.

Úvodem je na místě předeslat, že praxe stavebních úřadů v tomto směru není zcela jednotná, a že ani judikatura či odborná literatura k tomuto tématu dosud nezaujala jednotný postoj. Např. v komentáři ke stavebnímu zákonu (MACHAČKOVÁ, Jana. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013) je k ust. § 90 písm. b) stavebního zákona uvedeno, že pokud není územně plánovací dokumentace vydána, respektive schválena, musí stavební úřad vyhodnotit záměr z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Z toho vyplývá, že by cíle a úkoly neměly být posuzovány u záměrů, které se nacházejí v obci, která má platný územní plán. Citovaný komentář ke stavebnímu zákonu dále uvádí, že základními informačními zdroji v případě, že je soulad s cíli a úkoly územního plánování posuzován, jsou politika územního rozvoje, jejíž závaznost je zřejmá z ust. § 31 odst. 4 stavebního zákona, a dále také územně plánovací podklady (územně analytické podklady a územní studie). Kromě toho by měl stavební úřad, v případě, že hodnotí soulad s cíli a úkoly územního plánování, dle autora komentáře vždy přihlédnout také k základnímu principu stavebního zákona, kterým je ochrana nezastavěného území (viz ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona).

S ohledem na formulaci ust. § 90 stavebního zákona, ale také samotných ust. § 18 a 19, které cíle a úkoly územního plánování upravují, není zřejmé, zda lze posuzování cílů a úkolů územního plánování zúžit skutečně na případy, kdy je umísťován záměr v obci bez platného územního plánu. Nadpisy příslušných ustanovení cíle a úkoly územního plánování upravujících, včetně formulací v nich užitých, prvotně napovídají, že tyto skutečně slouží pouze pro územní plánování a nikoliv pro

Nahrávám...
Nahrávám...