dnes je 31.3.2023

Input:

Práce s technickou dokumentací

1.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

201
Práce s technickou dokumentací

Ing. Josef Ladra, Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Cíl lekce

Popsat zásady práce s technickou dokumentací. Náležitosti projektové dokumentace, její převzetí a kontrola. Obecné technické požadavky na výstavbu. ČSN. Ohlášení a stavební povolení.

Úvod

Obsahem této kapitoly je definování dále užitých pojmů a základní právní požadavky týkající se této oblasti. Pojem technická dokumentace není totožný s pojmem technické předpisy. Technický předpis a zacházení s ním je definováno zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Pod pojem technické předpisy spadají obecně platné předpisy, které se stávají závaznými uzavřeným smluvním vztahem, nebo uvedením v právním požadavku (zákon, nařízení vlády, vyhláška), nebo jsou součástí rozhodnutí správních orgánů. Normy jsou technickým předpisem.

Na rozdíl od právně definovaného pojmu "technický předpis" je "technická dokumentace" pojmem obecným zahrnujícím soubor dokumentů souvisejících s provedením a technickým stavem výrobku a díla.

Technická dokumentace v práci TDS

Technický dozor stavebníka při své činnosti pracuje s rozsáhlým souborem různých dokumentů. Některé zachycují tvar budoucí stavby, jiné informují o finančních nákladech, další zase o časovém průběhu stavby. Pojmem technická dokumentace budeme označovat takové dokumenty a záznamy, jimiž se informuje o fyzikálně-chemických vlastnostech zamýšlené nebo provedené stavby nebo její části, i o vlastnostech výrobků a materiálů, ze kterých se tato stavba skládá. Podle časového průběhu výstavby můžeme tuto dokumentaci rozdělit takto:

 • Dokumentace, s jejíž pomocí projektujeme, čili "modelujeme" jednak budoucí stavební objekt, jednak předpokládaný průběh jeho stavění. Nejdůležitější v této skupině je projektová dokumentace stavby.

 • Dokumentace zachycující skutečný průběh stavění. Zde je nejdůležitějším dokumentem stavební deník, který je osou všech záznamů a dokumentů stavby a do kterého se zaznamenávají i drobné změny technické dokumentace.

 • Dokumentace provedeného stavebního díla. Zahrnuje řadu nutných dokumentů, předkládaných při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu. Je to dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace výsledků zkoušek, dokumentace splnění předepsaných požadavků u vybraných stavebních výrobků atd.

Podle technické dokumentace se vždy posuzuje, zda projektované a provedené konstrukce mají vlastnosti v souladu se zákonnými předpisy (právními požadavky), kterými jsou především:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

 • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

 • Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

 • Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

 • Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na stavby v hlavním městě Praze.

 • ČSN případně části ČSN sezávazněné uzavřeným smluvním vztahem, nebo uvedené v právním předpise.

Dále jsou to právní požadavky specifické pro obory staveb, zejména:

 • zákon č. 266/1994 Sb., o drahách;

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;

 • zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon;

 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích;

 • zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon);

 • zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby, dopravní, vodní a energetické infrastruktury.

Právní požadavky v řízení BOZP na staveništi především:

 • zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy;

 • nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích;

 • nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích čisticích a desinfekčních prostředků;

 • nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí;

 • nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Právní požadavky v řízení ochrany životního prostředí především:

 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí;

 • zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a směsích;

 • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech;

a další právní požadavky.

Kromě těchto obecně závazných právních předpisů může být stavebním úřadem požadováno, aby (technická) dokumentace stavby dokladovala splnění dalších technických předpisů - stanovených pro území, ve kterém se stavba nachází.

Uváděné předpisy a případné požadavky stavebního úřadu jsou závazné pro všechny účastníky výstavby. Požadavky stavebníka nesmí s nimi být v rozporu, což by měl zajistit projektant, tvůrce projektové dokumentace budoucí stavby. Závaznost platí samozřejmě i pro zhotovitele stavebního díla, jenž splnění právních a technických předpisů a dalších technických požadavků musí objednateli dokladovat v dokumentaci provedeného díla včetně prováděných záznamů ve stavebním deníku.

Pro projektanta i zhotovitele se však stávají závaznými také ty technické požadavky na vlastnosti stavby, na její části i na vlastnosti použitých výrobků, k jejichž splnění se objednateli zavázal při podpisu smlouvy o dílo. Pokud jsou požadované hodnoty (vlastnosti) obsaženy v jiných normách (DIN, ÖNORM aj.), nemusí docházet k žádným komplikacím. Obtíže zpravidla nastanou, zaváže-li se zhotovitel k provedení díla, které má mít technické vlastnosti doposud žádnou normou nestanovené, nebo normou požadované vlastnosti výrazně kvalitativně převyšující. V takovém případě je nezbytné, aby byly také smluvně stanoveny odpovídající průkazní metody, kterými se dosažení požadovaných vlastností zdokumentuje.

Z předešlého vyplývá pro TDS, že pokud pracuje pro objednatele stavby v zaměstnaneckém poměru, potom je nutné, aby se dokonale seznámil s uvedenými právními předpisy, neboť se přímo vztahují k jeho práci. Je to povinnost zaměstnance a ta mu je uložena zákoníkem práce, který v § 301 ZP stanovuje:

Zaměstnanci jsou povinni

a) pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a

Nahrávám...
Nahrávám...