dnes je 5.6.2023

Input:

Pražské stavební předpisy 2016-2017

7.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.14.1
Pražské stavební předpisy 2016-2017

Ing. Bohumír Číhal

V současné době se pyšní privilegiem vydávat své stavební předpisy pouze Hlavní město Praha. K oprávnění, resp. povinnosti Hlavního města Prahy vydávat obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze odkazujeme na článek Pražské stavební předpisy JUDr. Františka Nováčka z 1. 12. 2015.

V naši historii ovšem nebylo město Praha první, které mělo své stavební předpisy. Tyto vznikaly zákonitě tam, kde to okamžitá situace osídlení vyžadovala a řešila aktuální problémy. V mnoha případech shodně s těmi, které překvapivě uvádíme v 21. století jako vlastní objev.

Stavební zákon č. 183/2006 Sb.

Novodobá historie stavebních předpisů pro hlavní město Prahu se váže k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, který nahradil mnohokrát novelizovaný stavební zákon č. 50/1976 Sb. Nový stavební zákon byl obecným předpisem, který se měl subsidiárně použít i pro otázky upravené zákony speciálními. K tomu účelu byl vydán samostatný zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění. Část devátá tohoto zákona, Změna zákona o hlavním městě Praze, upravuje znění zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (vč. zákona č. 626/2004 Sb.).

Rušení oprávnění městské části

Zákon v ustanovení § 18 odst. (1) zrušuje oprávnění městské části schvalovat v samostatné působnosti regulační plány pro území městské části. Zastupitelstvo hlavního města Prahy proto nebude nadále tuto územně plánovací dokumentaci schvalovat a vyhlašovat jejich závazné části právním předpisem hlavního města Prahy.

Oprávnění Zastupitelstva

Zastupitelstvu hlavního města Prahy je vyhrazeno podle ustanovení § 59 odst. 2 písmena (c) vydávat územně plánovací dokumentaci pro celé území hlavního města Prahy. Zastupitelstvu hlavního města Prahy je vyhrazeno podle ustanovení písmena (g) vydávat obecně závazné vyhlášky ve věcech patřících do samostatné působnosti hlavního města Prahy, a podle ustanovení písmena (l) schvalovat po projednání s městskými částmi program rozvoje územního obvodu hlavního města Prahy včetně stanovení rozsahu dopravní obslužnosti území hlavního města Prahy.

V ustanovení § 89 Působnost zastupitelstva městské části, odst. 1 je Zastupitelstvu městské části vyhrazeno rozhodovat ve věcech jemu svěřených tímto zákonem, zvláštním zákonem nebo Statutem.

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. je ve znění všech svých novel stále účinný. Poslední novela zákonem č. 264/2016 Sb. nabyla účinnosti 1. 1. 2017.

"Novodobá" historie Pražských stavebních předpisů

Stavební zákon a prováděcí předpisy

Stavební zákon č.183/2006 Sb. v ustanovení §169 stanoví povinnost při územně plánovací a projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb respektovat záměry územního plánování a obecné požadavky na výstavbu stanovené prováděcími právními předpisy.

Obecnými požadavky na výstavbu se rozumí podle stavebního zákona obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby (stanovené prováděcími právními předpisy) a dále obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace stanovené prováděcím právním předpisem.

K provedení uvedeného ustanovení §169 zmocňuje stavební zákon Hlavní město Prahu ustanovením §194 písm. e) stanovit nařízením vydaným v přenesené působnosti obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze.

Vyhláška OTPP

Proto také vznikla v Praze, před vydáním Pražských stavebních předpisů, vyhláška č. 26/1999Sb. HMP o obecných technických požadavcích na výstavbu (OTPP), vydaná Radou HMP. Vyhláška OTPP byla zrušena novým nařízením až v roce 2014.

Pražské stavební předpisy 2014

Nabytí účinnosti Pražských stavebních předpisů završilo více než dvouleté úsilí v nastavení pravidel pro výstavbu. Na projektu pracovalo (jak uvádí zpracovatel) přímo přes 20 odborníků a desítky konzultantů. Nepřímo, formou konzultací během projednání, přispěly k výsledné podobě stovky lidí (od urbanistů, architektů, krajinářů, stavebních inženýrů mnoha specializací až po právníky a památkáře).

První kompletní návrh textu vznikl v červnu roku 2013 a byl připomínkován nejprve interně na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Po zapracování připomínek (více než 300) byla srpnová verze rozeslána odborům Magistrátu hl. m. Prahy a tam projednána.

Následně byl pracovní návrh opět upraven a od ledna 2014 byl veřejně přístupný. Ve druhém kole projednání se k návrhu vyjádřily městské části, Ministerstvo pro místní rozvoj, Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě a řada dalších organizací. Upravený návrh s vypořádáním připomínek druhého kola a s odůvodněním byl předložen radě hl. m. Prahy.

Schválení PSP

Pražské stavební předpisy schválila Rady HMP usnesením ze dne 15. července 2014 jako Nařízení č. 11/2014 HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy). Dne 1. 10. 2014 nabyly účinnosti a nahradily předchozí OTPP. V přechodných ustanoveních připustily Pražské stavební předpisy použití předchozí vyhlášku pro změny závazné části stávající územně plánovací dokumentace a pro posuzování dokumentace a projektové dokumentace, která byla zpracována do 30. 9. 2014 a která bude předložena stavebnímu úřadu do 1. 10. 2016.

Téma obecných technických požadavků na výstavbu byla řadu let terčem silné kritiky. Hlavním kamenem úrazu předchozí úpravy stavebních předpisů bylo jejich zaměření na problémy měst doby průmyslové revoluce a nulová reflexe vývoje urbanismu vyspělého světa. K tomu třeba přičíst zakořeněný způsob "socialistické výstavby", kontrastující se zahraničními příklady velkých měst a s jinými právními úpravami. Například Stavební řád města Vídně je z roku 1933 a s novelami platí do dnešních dní. Přitom stavební řád, který měla Praha v roce 1886, je tomu současnému vídeňskému podobný. První republika důstojně navázala na předchozí tradici, a teprve reálný socialismus vše zpřetrhal. Ze všeho nejvíce utrpěl urbanismus, a právě k němu a tradičním hodnotám kompaktního města se po vystřízlivění z nevydařených experimentů opět postupně vracíme.

Vypořádání připomínek ke PSP je veřejně dostupné na stránkách pražského magistrátu pod příslušným datem jednání rady. V srpnu 2014 byly vydány pražské stavební předpisy knižně. Publikace obsahuje vedle samotného textu nařízení obsáhlé odůvodnění včetně citací odkazovaných norem.

Zrušení platnosti PSP 2014

Pražské stavební předpisy z července 2014 s účinností od 1. října 2014 platily jen krátkou dobu, než jejich platnost v lednu roku 2015 pozastavilo Ministerstvo pro místní rozvoj, které je nadřízeným správním orgánem hl. m. Prahy ve věcech stavebních v přenesené působnosti a vykonává dozor nad vydáváním a obsahem nařízení hl. m. Prahy v přenesené působnosti. I po nabytí účinnosti pražských stavebních předpisů totiž přetrvaly určité rozpory s ministerstvem. Rozpory se týkaly, kromě technických připomínek, chybějící notifikace Evropskou komisí. Tato vyhláška patří do oblasti předpisů, které podléhají tzv. "notifikačnímu procesu", který jako členský stát Evropské unie musíme respektovat.

Věcná novela

Rada hl. m. Prahy se po zrušení účinnosti PSP rozhodla dne 17. 2. 2015 zpracovat novelu tohoto předpisu s cílem nabytí účinnosti od 1. ledna 2016. Vyhlášení účinnosti nových PSP je pro Prahu důležitým krokem, protože jde o klíčový dokument jak pro Prahu, tak i pro tvorbu Metropolitního plánu. Praha tím potvrdí výjimku ze stavebního zákona vydávat své předpisy v přenesené působnosti umožňující vytvářet město jako světovou metropoli 21 století. Investorům dává jistotu při povolování nových staveb.

Podle původního záměru rozdělit novelu na technickou a věcnou byla dopracována v krátkém termínu jen věcná novela. Tu rada HMP schválila dne 9. 6. 2015 svým usnesením č. 1335 K novele Pražských stavebních předpisů

Zároveň byl stanoven rámcový harmonogram s těmito rozhodujícími termíny:

Připomínkové řízení 11. 6 – 10. 7. 2015

Odeslání k notifikaci 31. 7. 2015

Schválení notifikované novely 10 – 11. 2015

Předpokládaná účinnost od 1. 1. 2016

Co platilo v mezidobí

Do doby nápravy požadované MMR platily pro Prahu celorepublikové prováděcí

Nahrávám...
Nahrávám...