dnes je 22.4.2024

Input:

Připravovaná novela stavebního zákona se mění dle pokynů Legislativní rady vlády

22.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V březnu tohoto roku vrátila Legislativní rada vlády Ministerstvu pro místní rozvoj připravenou rozsáhlou a hojně připomínkovanou novelu s doporučením, aby předkladatel návrh přepracoval. Na základě uvedeného byl připravovaný návrh poměrně významně revidován.

Přesný termín nabytí účinnosti v současné době nelze předvídat, s ohledem na několik rozporů v souvislosti s vypořádáním připomínek k návrhu zákona, o kterých bude rozhodovat vláda.

K méně rozsáhlým zásahům do textu novely došlo v oblasti územního plánování. V návrhu zůstala úprava závazných stanovisek, které by měly vydávat úřady územního plánování z hlediska koordinace využití území a uplatňování záměrů územního plánování. Je otázkou, zda v novele zmocnění pro úřady územního plánování k vydávání závazných stanovisek zůstane i nadále, neboť se jedná o jeden z rozporů, o kterém má rozhodnout vláda. Co se týče procesu pořizování územního plánu, i v tomto zůstaly navrhované úpravy v zásadě beze změn. Nově je navrženo, aby stanoviska, námitky a připomínky uplatňované ve fázi veřejného projednání návrhu územního plánu nebo jeho změny již nemusely být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. V případě těchto podání by tak měla být aplikována obecná úprava správního řádu, včetně povinnosti vyzvat podatele k odstranění případných nedostatků. V návrhu novelizačního zákona je s drobnými změnami ponechána úprava zkráceného postupu při pořizování změn územně plánovacích dokumentací, který je podmíněn řešením, jež nevyžaduje variantní zpracování. V této části návrh novely nyní upřesňuje, že za variantu řešení se nepovažuje současný stav (tzv. varianta nulová). Pokud má být změna pořizována zkráceným postupem na základě zprávy o uplatňování územního plánu, musí být tato skutečnost ve zprávě výslovně uvedena. Dle doporučení legislativní rady má být v návrhu nahrazen termín „právní stav“ územně plánovací dokumentace přiléhavějším označením „úplné znění“. Teprve po doručení veřejnou vyhláškou změny územně plánovací dokumentace včetně zpracovaného úplného znění (právní stav) nabude změna účinnosti. Problematické se tak stane pořizování změn územních plánů v obcích, které nemají v současné době vyhotovený právní stav.

Významnějších změn oproti původnímu návrhu doznal novelizační předpis v oblasti územního rozhodování a povolování staveb. Předmětem trvajících diskuzí je otázka dokládání titulu k pozemku nebo stavbě, na kterých má být zamýšlený

Nahrávám...
Nahrávám...