dnes je 30.11.2022

Input:

Sběrnice, připojení KNX přístrojů

1.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.4.1 Sběrnice, připojení KNX přístrojů

Ing. Josef Kunc

Sběrnice

Sběrnici KNX tvoří propojovací stíněné vedení, vyhovující požadavkům na soustavu bezpečného malého napětí SELV. Pro tento účel je určen především speciální kabel YCYM 2x2x0,8 (obr. 1). Tento kabel obsahuje dva kroucené páry vodičů, společně stíněných vodivou fólií a opatřených izolačním pláštěm zelené barvy. Zelený izolační plášť s popisem KNX, i-bus apod. vyhovuje zkoušce napětím o hodnotě 4 kV AC, po dobu 1 min. Pro vedení sběrnice se využívá jeden kroucený pár vodičů s barevnou izolací červenou pro + pól a černou pro – pól. Druhý pár vodičů, s izolací v bílé a žluté barvě je určen pro další obvody SELV, např. pro připojení snímačů k binárním nebo analogovým vstupům.

Existuje i další varianta sběrnicového kabelu YCYM s bílým pláštěm – je to kabel s vyšší požární odolností.

Obr. 1: Konstrukce kabelu sběrnice TP

Druhým přípustným typem sběrnicových kabelů jsou sdělovací vodiče JY(St)Y 2x2x0,8, u nichž se izolační vlastnosti pláště ověřují zkušebním napětím 2,5 kV AC po dobu 5 min. Vzhledem k nižší elektrické pevnosti je izolační plášť tenčí, než u kabelů typu YCYM a kabel je tedy poněkud ohebnější – během instalace se s ním snáze pracuje. Aby však nebyla narušena soustava bezpečného malého napětí SELV, tento typ kabelu má být ukládán do elektroinstalačních trubek nebo s vhodným izolačním oddělením od silových vodičů.

U obou typů sběrnicových kabelů se zkušební napětí přikládá mezi všechny vodiče vzájemně propojené se stíněním a vnější povrch izolačního pláště. Kabel je při zkoušce ponořen do vody.

Odkazy na všechny typy schválených sběrnicových kabelů lze nalézt na webových stránkách mezinárodní asociace KNX (www.knx.org).

V instalaci KNX mohou být pro vedení sběrnice použity kabely obou typů, přičemž mohou a také nemusí být certifikovány asociací KNX, ale musí vyhovovat požadavkům na sběrnicové kabely, jak jsou popsány v ČSN EN 50090-2-2.

Při používání sběrnicových kabelů je nutné brát do úvahy jejich parazitní impedanci. Činný odpor smyčky kabelu dlouhého 1000 m je 72 Ω, kapacita 0,12 μF. Stínění jednotlivých úseků sběrnicových kabelů se nepropojuje, ani se neuzemňuje.

Sběrnicové kabely se nejčastěji ukládají v souběhu se silovými vedeními v celé své trase, aniž by došlo ke snížení izolačních vlastností či narušení parametrů soustavy SELV. Ovšem při montáži je zcela nezbytné zabezpečit tyto parametry i v místech svorkování (v rozvodnicích a rozvaděčích, v elektroinstalačních krabicích).

Při montáži se konce sběrnicového kabelu odizolují v co nejkratších délkách, aby stíněná část kabelu byla co nejblíže k místu připojení. Kromě toho, profesionálně odvedená práce musí být nejen plně funkční, ale také estetická. Je tedy mj. důležité upravit konce sběrnicových kabelů smršťovacími návlačkami, jak je znázorněno na obr. 2.

Obr. 2: Upravený konec sběrnicového kabelu

Sběrnice KNX není určena pouze pro přenos telegramů mezi jednotlivými účastníky. Jejím úkolem je také umožnění napájení takto připojených účastníků ze zdroje bezpečného malého napětí SELV. Napájení může být pouze po sběrnici, nebo také z pomocného napájecího zdroje, některým ze způsobů naznačených na obr. 3. Všechny uvedené přístroje jsou připojeny ke kroucenému páru TP, po němž jsou napájeny ze zdroje f). Ale pouze tlačítkové snímače a) a c) jsou napájeny jen z tohoto zdroje, další přístroje, které mají vyšší vlastní spotřebu, protože jsou např. vybaveny displejem, proto potřebují přídavné, pomocné napájení. To může být zajištěno vestavěnou baterií, napájením z přídavného stejnosměrného zdroje (obvykle ze zdroje bezpečného malého napětí SELV – potom lze využít pomocný pár vodičů sběrnice) anebo ze zdroje střídavého napětí (nejčastěji 230 V AC).

Obr. 3: Způsoby napájení účastníků na sběrnici

Příslušenství sběrnicového vedení

Vodiče sběrnice se propojují zpravidla prostřednictvím bezšroubových sběrnicových svorkovnic. Na obr. 4 je dvoupólová sběrnicová svorkovnice pro vodiče o průměru 0,8 až 1mm, tedy pro vodiče používané v KNX SELV aplikacích.

Obr. 4: KNX sběrnicová svorkovnice

Sběrnicová svorkovnice je barevně označena shodně s barevným značením izolace žil sběrnice (červená pro + pól a černá pro – pól). Slouží pro připojení až čtyř párů sběrnicových vodičů. Svorkovnice je opatřena rybinovými drážkami, které jsou určeny k nezáměnnému zasunutí do příslušných otvorů přístrojů KNX. Do kruhových otvorů v pravé části vyobrazení se při nasunutí svorkovnice do přístroje vsunou přívodní kolíky přístroje. Konstrukčně sestává ze dvou samostatných jednopólových částí, avšak ke každému KNX přístroji se přikládají již ve složeném stavu.

Obr. 5: Dvě varianty sběrnicové svorkovnice

Ve starších systémových

Nahrávám...
Nahrávám...