dnes je 28.5.2024

Input:

Společné oznámení záměru

12.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.3
Společné oznámení záměru

Ing. Bohumír Číhal

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb.

Adresa příslušného úřadu

Úřad: ...................................................................

Ulice: ...................................................................

PSČ, obec: ...................................................................

Věc: SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

podle ustanovení § 96a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 15b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb.

ČÁST A

  1. Identifikační údaje záměru

(druh a účel záměru, v případě souboru staveb označení jednotlivých staveb souboru, místo záměru - obec, ulice, číslo popisné / evidenční)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

II. Pozemky, na kterých se záměr umísťuje

katastrální území parcelní číslo druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra

Umísťuje-li se stavba / změna stavby na více pozemcích / stavbách, žadatel připojuje údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: ano □ ne

III. Identifikační údaje žadatele

(fyzická osob uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Telefon / mobilní telefon:................................................................................................................................

Fax / e-mail: ...................................................................................................................................................

Datová schránka:..............................................................................................................................................

Oznamuje-li záměr více oznamovatelů, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

ano □ ne

IV. Oznamovatel jedná

□ samostatně

□ je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci, je plná moc připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Telefon / mobilní telefon:...............................................................................................................................

Fax / e-mail: ..................................................................................................................................................

Datová schránka:............................................................................................................................................

V. Popis záměru

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

VI. U dočasného stavebního záměru

Doba trvání: ....................................................................................................................................................

Návrh úpravy pozemku po jeho odstranění:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

VII. Pokud je součástí souboru staveb vodní dílo1), připojí stavebník dále doklady podle části B příloh č. 13 až 22

VIII. Posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

Záměr ze zákona nevyžaduje posouzení jeho vlivů na životní prostředí

□ nevztahuje se na ni zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

Záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí na základě správního aktu příslušného správního orgánu

□ stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 sb., kterým tento orgán vyloučil významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, pokud je vyžadováno podle zákona č. 114/1992 Sb.

□ sdělení příslušného úřadu, že podlimitní záměr, nepodléhá zjišťovacímu řízení, je-li podle zákona č. 100/2001 Sb. vyžadováno

□ závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že stavba /její změna nemůže mít významný vliv na životní prostředí, pokud je vyžadován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Poznámka:

  1. § 15a odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V .......................................dne......................

........................................................

podpis

ČÁST B

Přílohy k žádosti:

□ 1. Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby na něm umístěné a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené

Nahrávám...
Nahrávám...