dnes je 15.7.2024

Input:

Teplota na pracovištích (nejen) v zimním období

6.1.2014, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Jaká nejnižší teplota může být v zimním období na pracovišti administrativního charakteru (v kanceláři). V jakých předpisech je to stanoveno? Jak je upravena práce venku v zimním období?

V celé BOZP platí zásada, že zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací práce v oblasti BOZP a přijímáním opatření k předcházením rizikům. To ukládá zaměstnavateli přímo zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Jde o tzv. metodu prevence rizik, na základě které musí zaměstnavatel vyhledávat rizika, a když je nemůže odstranit, tak je musí vhodnými opatřeními alespoň minimalizovat.

Jedním z rizik je práce v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, tedy práce v chladu a v horku. Proto zákoník práce v § 104 výslovně stanoví, že na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje a odkazuje na prováděcí předpis.

Konkrétní podmínky ochrany zdraví při práci s rizikovými faktory mikroklimatických podmínek upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci. Toto nařízení vlády bylo za dobu své účinnosti několikrát měněno, naposledy v loňském roce v dubnu a jeho změny se týkaly především ochranných nápojů a byly prováděny podle poznatků praxe.

Základ pro posouzení, zda je konkrétní práce vykonávána v teplotním riziku či nikoliv tkví samozřejmě ve zjištění teploty na pracovišti. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., si pro tyto účely zaměstnance člení do tzv. tříd podle vykonávané práce a podle celkového energetického a průměrného energetického výdeje vyjádřeného v brutto hodnotách; tříd je osm – třída I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb a V.

Druhy vykonávané práce s přiřazením do tříd jsou pro zaměstnavatele pouze orientační (nemohou být plně vyčerpávající), zaměstnavatel si proto musí zaměstnance sám zařadit do příslušné třídy práce. Bez toho totiž by ani nevěděl jaká je přípustná teplota pro daného zaměstnance a zda mu má/nemá poskytovat ochranné nápoje.

Práce zařazené do třídy IIIb, IV a, IVb  a V se vykonávají většinou na venkovních pracovištích, proto si uveďme první čtyři třídy, které přináší také v praxi nejvíce dotazů, protože se vykonávají ve vnitřních

Nahrávám...
Nahrávám...