dnes je 15.8.2022

Input:

Tlakové nádoby stabilní (TNS) - výroba, montáž a rekonstrukce

17.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.4.1
Tlakové nádoby stabilní (TNS) – výroba, montáž a rekonstrukce

Martin Šturma – Igor Lüftner

Před samotnou výrobou projektant nakreslí a vypočte TZ dle výrobních technických norem. Projektant musí mít příslušné Osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) podle zákona č. 360/1992 Sb. Podle vytvořené výrobní dokumentace pak probíhá jeho výroba. Při výrobě je důležité zejména svařování, neboť výrobce musí provést zkoušky svarů a provozovateli předat doklad o tom, že tyto zkoušky byly provedeny personálem kvalifikovaným dle ČSN EN ISO 9712 . Každé nově vyhotovené TZ pak výrobce musí nechat podrobit stavební zkoušce a první tlakové zkoušce. Nakonec po montáži přímo u provozovatele revizní technik před uvedením do provozu provede výchozí revizi.

V současné době vedle sebe platí dva základní dokumenty upravující uvádění tlakových zařízení na trh, a sice starší československá vyhláška č. 18/1979 Sb. a novější evropské nařízení vlády č. 219/2016 Sb., což je do českého právního řádu implementovaná Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh (pro NV č. 219/2016 se používá zkrácený název PED, z Pressure Equipment Directive). Pro posuzování shody a dodávání na trh u jednoduchých tlakových nádob na vzduch nebo dusík (jsou to TNS skupiny B dle vyhlášky č. 18/1979 Sb.) pak platí evropské nařízení vlády č. 119/2016 Sb.

TNS tak mohou být vyrobeny nebo rekonstruovány buď dle ČSN 69 0010 nebo dle evropské legislativy PED. Evropské normy příslušné k PED, dle kterých lze TNS také vyrábět a rekonstruovat, jsou soubor ČSN EN 13445 Netopené tlakové nádoby.

Dle vyhlášky č. 18/1979 Sb. je povinností mít ke každé tlakové nádobě pasport, což je dokument popisující výrobu TNS, jejího výrobce, technické charakteristiky a parametry, údaje o pojistných ventilech a bezpečnostní výstroji, výkres nádoby, pevnostní výpočty svarů i materiálu, tloušťku stěny nádoby a materiál, ze kterého je vyrobena, návod k údržbě nádoby, plán kontrol a revizí a mnoho dalších údajů, uvedených v Příloze A ČSN 69 0010-7.2 .

Povinnost dodání pasportu TNS výrobcem vychází pouze z ČSN 69 0010 a evropská legislativa (tj. NV č. 219/2016 Sb. a č. 119/2016 Sb., ČSN EN 13445 a další evropské normy) tuto povinnost neukládá. V současné době jsou nové TNS vyráběny dle NV č. 219/2016 Sb. nebo NV č. 119/2016 Sb. a tudíž je výrobce povinen dodat s nádobou pouze EU prohlášení o shodě, návod k obsluze, případně certifikát vydaný oznámeným subjektem. Výrobce TNS, která byla vyrobena dle této evropské legislativy, však musí dle těchto předpisů vyhotovit výrobní dokumentaci, jejíž součástí jsou doklady, které pasport nahrazují. Výrobce však není povinen vám tyto dokumenty předat, pokud si je výslovně neobjednáte. Z pohledu dalšího provozování TNS doporučujeme vyžádat si minimálně výkres nádoby, ze kterého bude patrný materiál nádoby a tloušťka její stěny. Tyto výkresy jsou zásadní např. při provádění tlakové zkoušky náhradní metodou. Výrobce má povinnost archivovat veškerou dokumentaci od svých TNS po dobu deseti let.

U nově vyrobených TZ musí výrobce zařídit, aby bylo provedeno posouzení shody dle § 11 NV č. 219/2016 Sb. (resp. § 9 NV č. 119/2016 Sb.) a to příslušným postupem pro jednotlivé kategorie tlakových zařízení I až III dle PED. Pro kategorie II a III dle PED je při posuzování shody nezbytná součinnost s oznámeným subjektem (anglicky "notified body", jejich seznam je na internetových stránkách Evropské komise). Výstupem posuzování shody je vždy EU prohlášení o shodě (vydává výrobce) a certifikát vydaný oznámeným subjektem pro kategorie TZ II a III.

Stavební a první tlaková zkouška

Povinnosti dodavatelů TNS jsou uvedeny v § 5 vyhlášky č. 18/1979 Sb.:

  1. Na každé dohotovené TNS musí výrobce provést svým revizním technikem stavební a první tlakovou zkoušku podle pokynů v  ČSN 69 0010-7.1 . Tyto zkoušky zajišťuje a provádí výrobce u sebe před montáží u provozovatele a provozovateli předává doklady o jejich provedení. Ke každé TNS musí výrobce vyhotovit průvodní dokumentaci včetně pasportu v rozsahu stanoveném v ČSN 69 0010-7.2 , nebo je-li TNS vyrobena dle nové evropské legislativy PED, EU prohlášení o shodě, návod k obsluze, výrobní dokumentaci, případně certifikát vydaný oznámeným subjektem.
  2. Po úspěšné stavební a první tlakové zkoušce revizní technik výrobce označí nýty továrního štítku kulatým razidlem o průměru 10 mm se značkou nebo zkráceným názvem své organizace. Otiskem téhož razidla označí i příslušné místo pasportu).
  3. Výrobci jsou povinni písemně oznámit na TIČR alespoň 15 dnů předem dobu a místo prováděné první tlakové zkoušky TNS skupiny A s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 2,5 MPa a kotlů s konstrukčním přetlakem přesahujícím 1,6 MPa.
  4. Pouze u TNS skupiny A s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 2,5 MPa a u kotlů s konstrukčním přetlakem přesahujícím 1,6 MPa platí, že je může dodavatel odevzdat odběrateli jen po úspěšné první tlakové zkoušce zařízení potvrzené TIČR, dokladem o ní je odborné a závazné stanovisko TIČR.
  5. U dovážených zařízení zabezpečuje plnění povinností podle bodů 3 a 4 odběratelská organizace.

Kategorizace TNS

Pro vymezení požadavků na konstrukci, výrobu, kontrolu, přejímku a dodávku se nádoby zařazují do 5 kategorií podle charakteru pracovních látek a pracovních parametrů. Kategorie se určují dle Tabulky č. 1 - Kategorizace nádob v normě ČSN 69 0010-2.1 .

Tabulka č. 1 ČSN 69 0010-2.1 – Kategorizace nádob

Určení nádob (pracovní podmínky) Kategorizace nádob
Pro zpracování a uskladnění výbušných a silně jedovatých látek (nezávisle na pracovní teplotě stěny) při pracovním přetlaku nad 0,07 MPa. Kategorie 1
Pro zpracování a uskladnění produktů neuvažovaných ve skupině 1 při pracovním přetlaku nad 0,07 MPa, včetně nádob pracujících s vakuem. V závislosti na pracovní teplotě stěny a nejvyšším pracovním přetlaku – Kategorie 2, 3, 4
Nahrávám...
Nahrávám...