dnes je 25.6.2024

Input:

Územní opatření o stavební uzávěře

6.8.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Co je účelem stavební uzávěry? Kdo vydává územní opatření o stavební uzávěře? Jak postupovat při změnách či zrušení stavebních uzávěr vydaných podle předchozí právní úpravy, tj. podle zákona č. 50/1976 Sb.? Vše se dozvíte v aktuálním tématu měsíce.

Stavební uzávěra

Jedním ze specifických nástrojů územního plánování je i územní opatření o stavební uzávěře, které je upraveno v ustanovení § 97 až 100 stavebního zákona. Účelem stavební uzávěry je prozatímně upravit poměry v území, konkrétně může omezit nebo zakázat v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území, pokud by taková činnost mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace. Stavební zákon dále vymezuje, že připravovanou územně plánovací dokumentací se rozumí taková dokumentace, pro kterou již bylo schváleno zadání. Tato úprava, kdy možnost vydat stavební uzávěru je vázána na určitý minimální stupeň procesu vydání územně plánovací dokumentace, má zamezit spekulativnímu vydávání stavebních uzávěr. Zákon rovněž stanoví, že stavební uzávěrou nelze omezit nebo zakázat udržovací práce.

Kdo vydává územní opatření

Co se týká právní formy, je územní opatření o stavební uzávěře vydáváno jako opatření obecné povahy. Územní opatření o stavební uzávěře vydává rada obce v přenesené působnosti. Pokud se stavební uzávěra dotýká území více obcí, může ji vydat rada kraje, rovněž v přenesené působnosti. Rada kraje může vydat územní opatření o stavební uzávěře také v případě nečinnosti příslušné rady obce.

Návrh územního opatření o stavební uzávěře

Návrh územního opatření o stavební uzávěře schválený radou obce či kraje se písemně projedná s dotčenými orgány, které mohou uplatnit svá stanoviska. Musí tak učinit do 30 dnů ode dne obdržení návrhu, neboť k později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. S dotčenými orgány, které uplatnily svá stanoviska, musí být návrh územního opatření o stavební uzávěře dohodnut.

Proti návrhu územního opatření o stavební uzávěře mohou být rovněž uplatněny námitky, a to vlastníky nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy

Nahrávám...
Nahrávám...