dnes je 1.12.2022

Input:

Vláda k věcnému záměru stavebního zákona

13.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.33
Vláda k věcnému záměru stavebního zákona

Mgr. Martina Pavelková

Dne 24. 6. 2019 vydala Vláda ČR usnesení, kterým schválila věcný záměr stavebního zákona v předložené podobě. Současně uložila příslušným ministrům zanalyzovat související právní úpravu na příslušných rezortech a navrhnout úpravy za cílem redukce administrativní zátěže a maximální možné integrace dotčených orgánů do soustavy státní stavební správy. Z variant navržených v části věnující se formě územně plánovací dokumentace vláda zvolila formu právního předpisu (obecně závazné vyhlášky). Pro předložení paragrafového znění návrhu stanovila vláda termín do 31. 1. 2020. Materiál lze nalézt v aplikaci o/dok na této adrese: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB95HSTNF .

Usnesení vlády předcházelo stanovisko Legislativní rady vlády vydané její předsedkyní, ministryní spravedlnosti, dne 19. 6. 2019. Toto stanovisko bylo ve výsledku kladné, tedy doporučující, navzdory mnoha výhradám a zásadním připomínkám. Připomínky k věcnému záměru ve stanovisku předsedkyně Legislativní rady vlády vycházejí zejména z podkladových stanovisek dvou pracovních komisí Legislativní rady vlády, a sice komise pro správní právo a komise pro RIA. Obě tyto komise doporučily v rámci svých stanovisek návrh věcného záměru přepracovat.

Mezi nejdůležitějšími připomínkami k věcnému záměru lze zmínit následující:

1) Obecně

Obě komise i předsedkyně Legislativní rady vlády se shodují na tom, že návrh je neúplný, a že neobsahuje návrh budoucí právní úpravy, tedy dle Legislativních pravidel vlády základní představu o obsahu právních norem určených k provedení navrhovaného věcného řešení. Stanovisko komise pro RIA návrhu vytýká nedostatečné analýzy stávajícího stavu zaměřené pouze na dílčí výsek z celkové problematiky a nevyhovující posouzení variant návrhu, jež zohledňuje pouze jediné kritérium, a sice náklady státu. Všechny subjekty mají shodně za to, že plán legislativních prací je příliš ambiciózní, a že v daném případě se jeho naplňování promítá v zásadě v nedostatečné kvalitě zpracovaného návrhu.

2) Nová soustava státní stavební správy

Legislativní rada vlády upozorňuje na nedomyšlený koncept nové státní stavební správy, v jejímž čele má stát Nejvyšší stavební úřad, který má být vrcholným správním orgánem s celostátní působností podřízeným Ministerstvu pro místní rozvoj. Ministerstvu pro místní rozvoj hodlá předkladatel zachovat na příslušném resortu postavení ústředního správního orgánu. Nejvyšší funkcionáře Nevyššího stavebního úřadu by jmenovala vláda, což dle stanovisek nedává logiku, jestliže má být tento úřad podřízen ministerstvu. Kromě toho je tento koncept v rozporu s navrhovanou integrací agend dotčených orgánů, neboť za této situace by nemohlo být ústředním orgánem pro agendy ostatních rezortů právě Ministerstvo pro místní rozvoj. Je tedy doporučeno, aby měl Nejvyšší stavební úřad postavení ústředního správního úřadu, jež nebude podřízen žádnému ministerstvu, ale pouze vládě.

V souvislosti s navrhovaným vznikem nové soustavy státní stavební správy je návrhu vytýkáno, že konkrétně neupravuje delimitaci, rezignuje bez důvodů na některé její aspekty

Nahrávám...
Nahrávám...