dnes je 25.5.2024

Input:

Výběr ETICS

13.5.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.4
Výběr ETICS

Požadavky na podklad

Uplatnění ETICS s omítkou vyžaduje, aby podklad byl vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytků odbedňovacích a odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin v ploše. Doporučuje se průměrná soudržnost podkladu nejméně 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80 kPa. Podklad nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost, ani nesmí být trvale zvlhčován (ustálené hmotnostní vlhkosti materiálů a výrobků udává např. ČSN 73 0540-3). Průvzdušné neaktivní spáry a trhliny se utěsní. Stávající dilatační spáry v podkladu musí být zachovány a v případě potřeby se sanují.

Charakteristiky pro výběr vyplývající z nových specifikací

Výběr ETICS na základě podmínek a parametrů plynoucích z posuzování shody na základě ETAG 004 a s uplatněním požadavků úzce související české technické normy ČSN 73 2901 je založen na těchto charakteristikách:

  • rovinnost podkladu,

  • přítomnost povrchové úpravy,

  • možné délkové rozměry ETICS,

  • přídržnost lepicí hmoty k podkladu,

  • odolnost na hmoždinku v ETICS,

  • odolnost osazené hmoždinky proti vytržení,

  • činitel prostupu tepla pro hmoždinku,

  • odolnost proti mechanickému poškození ETICS,

  • světelná odrazivost omítky.

V prvních fázích výběru ETICS pro betonové a zděné konstrukce, před jeho dalším upřesněním, je možné se řídit tabulkou Výběr ETICS.

V tabulce jsou zohledněny uvedené charakteristiky a požadavky na ně. Řešení v tabulce jsou pro ETICS, jejichž shoda byly prokazována na základě ETAG 004, a pro které se jako mechanicky připevňovací prostředky užívají hmoždinky s deklarovanými hodnotami odolností v ETICS a proti vytržení.

Pro optimální posouzení všech nutných návrhových hledisek a následnou přesnou specifikaci ETICS ve stavební dokumentaci slouží projektová dokumentace.

Tabulka Výběr ETICS

Výběrové hledisko/vstupní podmínky pro výběr ETICS
Rovinnost podkladu
maximální odchylka rovinnosti 10 mm/m
o výlučně lepený
o lepený s doplňkovými mechanicky připevňovacími prostředky
o mechanicky připevňovaný s doplňkovou lepicí hmotou
maximální odchylka rovinnosti 20 mm/m o lepený s doplňkovými mechanicky připevovacími prostředky
o mechanicky připevňovaný s doplňkovou lepicí hmotou
Povrchová úprava podkladu bez povrchové úpravy vytvořené omítkou nebo nátěrovými hmotami (nátěry, nástřiky) o výlučně lepený
o lepený s doplňkovými mechanicky připevňovacími prostředky
o mechanicky připevovaný s doplňkovou lepicí hmotou
Nahrávám...
Nahrávám...