dnes je 18.5.2024

Input:

Výrobky zabudované do staveb – legislativa

14.4.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer, spol. s r. o., Dozor a kontrola na stavbě (www.dashofer.cz/ats2)

Konstrukce komínů prošla dlouhým vývojem od dřevěných trub až po vícevrstvé komíny s tenkostěnnými komínovými vložkami z keramických, kovových nebo plastových materiálů. V Tématu týdne se dočtete o normách pro komíny a závaznosti technických norem.

Konstrukce komínů prošla dlouhým vývojem od dřevěných trub vymazaných hlínou přes zděné komíny, až po dnešní vícevrstvé komíny z tenkostěnnými komínovými vložkami z keramických, kovových nebo plastových materiálů. O komínech v našich zemích nalézáme písemné záznamy již od 16. století, kdy začalo vznikat také kominické řemeslo. První zákonné předpisy pro stavbu komínů byly uvedeny ve Stavebním řádu pro Prahu v roce 1886, kde je stanoveno, jak se mají provádět jednovrstvé zděné komíny s průduchy 150 x 150 mm a komíny průlezné.

OBECNĚ O VÝROBCÍCH VE STAVEBNÍM PRÁVU

Základním veřejnoprávním předpisem na úseku stavebního práva je zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění předpisů pozdějších (dále jen „stavební zákon“), jehož předmětem je právní úprava postupu fyzických a právnických osob a státních orgánů při realizaci výstavby staveb a jiných objektů.

Stavební zákon tedy upravuje nejen jednotlivé druhy řízení jako je územní řízení, stavební řízení a oznámení o povolení stavby (kolaudační řízení), nýbrž stanoví i základní požadavky na provádění staveb a na výrobky, které jsou k jejich realizaci používány. Český stavební zákon však na rozdíl od jiných evropských stavebních zákonů neobsahuje výčet vlastností, které mají mít výrobky používané ve výstavbě. Je to historický důsledek všeobecné závaznosti technických norem, které platily vedle stavebního zákona jako obecně závazné předpisy.

Stavební zákon nově obsahuje definici obecných technických požadavků na výstavbu, kterými se rozumí

a)      obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále
b)      obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace stanovené prováděcím právním předpisem.

Dále pak v § 160 stavebního zákona ustanovuje v odstavci 2, že zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy (nyní nově!) a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů

Tyto obecné technické požadavky jsou stanoveny a konkretizovány především ve vyhlášce ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění předpisů pozdějších (dále jen „vyhláška o technických požadavcích“), která byla vydána na základě zmocnění obsaženého v ustanovení § 143 odst. 1 písm. k) dříve platného stavebního zákona (zákona č. 50/1976 Sb., ve znění předpisů pozdějších) a vydáním nového stavebního zákona nebyla dotčena.

Podle § 156 odst. 1 Stavebního zákona pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Tyto obecné požadavky je třeba zejména vztáhnout k problematice komínů a kouřovodů, které  konkrétně zmiňuje ustanovení § 22 a § 35 vyhlášky o technických požadavcích na výrobky, které mají zajistit, aby komíny a kouřovody eliminovaly kouř a zároveň zajišťovaly bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší.

PRÁVNÍ ÚPRAVA TÉTO PROBLEMATIKY V EU

V rámci Evropských společenství platí v této oblasti směrnice rady č. 89/106/EHS ze dne 21. 12. 1989 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků ve znění předpisů pozdějších (directive 89/106/EEC of 21 December 1989 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products as amended), která zavádí novou právní úpravy požadavků na výstavbu s ohledem na:

-         bezpečnost osob, domácích zvířat a majetku při současném dodržování jiných základních požadavků veřejného blaha;
-         ochranu zdraví, trvanlivosti, úspory energie, ochrany životního prostředí, hledisek hospodárnosti a dalších důležitých hledisek veřejného zájmu;
-         trvalou potřebu jednotné evropské úpravy požadavků na stavební výrobky a jejich snadnou identifikaci;
-         zvláštní povahu stavebních výrobků, která vyžaduje přesnou formulaci harmonizovaných technických norem.

Směrnice stanovuje, za jakých podmínek je možno používat označení výrobku ve tvaru CE. Označení CE pak vyjadřuje, že

a) vyhovují příslušným národním normám přejímajícím harmonizované normy, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropských společenství; členské státy zveřejní odkazy na tyto národní normy;
b) vyhovují evropskému technickému schválení vydanému podle postupu stanoveného v kapitole III nebo
c) vyhovují národním technickým specifikacím uvedeným v odstavci 3, pokud harmonizované specifikace neexistují; seznam těchto národních specifikací musí být vypracován podle postupu stanoveného v čl. 5 odst. 2.

Na splnění všech výše uvedených kritérií navazuje provedení jedné ze základních zásad, na nichž unie spočívá, že totiž členské státy nesmějí na svém území bránit volnému pohybu výrobků, které splňují ustanovení této směrnice, jejich uvádění na trh nebo jejich používání.

Směrnice dále zavádí pojem evropské technické schválení, kterým se rozumí kladné technické posouzení vhodnosti výrobku k určenému použití založené na splnění základních požadavků na stavby, pro něž bude výrobek použit. Zároveň směrnice zakotvuje definice a specifikace organizací, které takové posouzení mohou vykonávat. Tomuto postupu odpovídá povinnost výrobce nebo jeho zástupce usazeného ve Společenství za prokázání toho, že výrobky jsou ve shodě s požadavky technické specifikace.  

Evropská úprava tak koresponduje s úpravou českou a vytváří tak pevný rámec pro fungování společného trhu a odpovědnosti výrobců na něm.

KOMÍNY A KOUŘOVODY

Ve vztahu k požadavkům na komíny a kouřovody jsou stanoveny mi požadavky (§ 22)

Nahrávám...
Nahrávám...