dnes je 13.7.2024

Input:

Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

2.8.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.11 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Výtahový průmysl je jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů dopravních zařízení, kdy v rámci Evropy je obecně deklarováno, že výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů převezou denně celou evropskou populaci a základní konstrukční evropská norma EN 81-1, 2 je využívána na území 80 % světových států a je tak nejslavnější vydanou evropskou normou. Výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů jsou dále technickým zařízením s vysokým stupněm zbytkového provozního rizika a jako dopravní prostředek vykazujícím jisté zvláštnosti oproti jiným dopravním zařízením, a to:

 • doba provozu tohoto technického dopravního zařízení je delší než u většiny jiných dopravních systémů, což znamená, že konstrukce výtahu, jeho provedení a bezpečnost zaostává v čase za moderní technikou a také novými pohledy na bezpečnost provozu,

 • dopravovaná osoba nemá po uzavření dveří žádný vliv na řízení tohoto zařízení a u zastaralých výtahů nemá ani žádný kontakt s „vnějším světem“, a musí tak mít absolutní důvěru v bezpečnost výtahu.

Výtah je považován za bezpečný jen tehdy, pokud jeho konstrukce a použité technologie neobsahují taková provozní rizika, která mohou vyvolat nebezpečné situace, při kterých může dojít k ohrožení zdraví nebo majetku dopravovaných osob, servisních a inspekčních pracovníků nebo životního prostředí. Uživatelé tak očekávají od výtahů obecně přijatelnou úroveň bezpečnosti danou současným stupněm technického poznání.Tato publikace pojednává o výrobcích výtahového průmyslu, jejich předpisové základně, požadavcích na zabudování do staveb, podmínkách a zajištění jejich bezpečného provozu.

Předpisová základna oboru a normy

Právní předpisy

Zákon č. 395/2001 Sb., Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, v platném znění

Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, v platném znění

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, v platném znění

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Vyhláška ČÚBP č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

Technické předpisy

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, v platném znění

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

Vyhláška MV ČR č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

České technické normy

ČSN EN 81-1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 1 : Elektrické výtahy

ČSN EN 81-2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 2 : Hydraulické výtahy

ČSN EN 81-3 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 3 : Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy

ČSN EN 81-21 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 21 : Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách

ČSN EN 81-28 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 28 : Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob na nákladů

ČSN EN 81-40 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 40 : Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí

ČSN EN 81-43 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 43 : Výtahy pro jeřáby

ČSN EN 81-58 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 58 : Zkouška požární odolnosti šachetních dveří

ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 70 : Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

ČSN EN 81-71 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 71 : Výtahy odolné vandalům

ČSN EN 81-72 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 72 : Požární výtahy

ČSN EN 81-73 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 73 : Funkce výtahů při požáru

ČSN EN 81-80 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – Část 80 : Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů

ČSN EN 13015 Údržba výtahů a pohyblivých schodů – Pravidla pro návody pro údržbu

ČSN EN 12015 EMC – Norma skupiny výrobků pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky – Emise

ČSN EN 12016 EMC – Norma skupiny výrobků pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky – Odolnost

ČSN EN 12385-3+A3 Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 3 : Informace pro používání a údržbu

ČSN EN 12385-5 Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 5 : Pramenná lana pro výtahy

ČSN EN 50214 Ohebné výtahové kabely

ČSN EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1 : Všeobecné požadavky

ČSN EN 60204-32 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 32 : Zvláštní požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů

ČSN EN 60446 Základní a bezpečnostní zásady při obsluze strojních zařízení – Značení vodičů barvami nebo číslicemi

ČSN EN 115-1 Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – Část 1 : Konstrukce a montáž

ČSN EN 115-2 Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – Část 2 : Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

ČSN EN ISO 13857 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami

ČSN EN ISO 12100-1 Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 1 : Základní terminologie, metodologie

ČSN EN ISO 12100-2 Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 2 : Technické zásady

ČSN ISO 4344 Ocelová lana pro výtahy

ČSN ISO 4190-1 Zřizování elektrických výtahů. Část 1 : Výtahy třídy I., II, III. a VI

ČSN ISO 4190-2 Elektrické výtahy. Část 2 : Výtahy třídy IV

ČSN ISO 4190-3 Elektrické výtahy. Část 3 : Malé nákladní výtahy třídy V

ČSN ISO 4190-5 Elektrické výtahy. Část 5 : Ovládací prvky, druhy signalizace a další příslušenství

ČSN ISO 4190-6 Elektrické výtahy. Část 6 : Osobní výtahy pro bytové domy – navrhování a výběr

ČSN ISO 7465 Osobní a malé nákladní výtahy – Vodítka klecí a vyvažovacích závaží typu T

ČSN P CEN/TS 81-11 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Základní pravidla a interpretace – Část 11 : Interpretace k souboru norem EN 81

ČSN P CEN/TS 81-82 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – Část 82 : Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro osoby včetně osob s omezenou

ČSN P CEN/TS 81-29 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 29 : Interpretace článků norem EN 81-20 až EN 81-28

ČSN P CEN/TS 81-83 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – Část 83 : Předpisy pro zvýšení odolnosti proti vandalům

ČSN P ISO/TS 14798 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky – Metodika posouzení a snižování rizika

TNI CEN/TR 115-3 Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – Část 3 : Vztah mezi EN 115:1995 a jejími dodatky a EN 115-1:2008

ČSN 27 4000 Elektrické výtahy. Názvosloví

ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů

ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu

ČSN 27 4011 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Podstatné změny výtahů

ČSN 27 4014 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Evakuační výtahy

ČSN 27 4210 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 1600 Elektrotechnické předpisy. Revize a kontroly elektrického ručního nářadí

ČSN 33 1600 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení

ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb

ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb. Kabelové rozvody

Rozdělení výtahů a související právní úprava

Zavedením základní evropské konstrukční EN 81-1, 2 do systému českých technických norem (1. 1. 1993), evropské směrnice 95/16/ES do právního řádu ČR (1. 10. 1999) a vstupem ČR do EU (1. 1. 2004) došlo k jednoznačnému posunu v rozdělení výtahů podle způsobu použití, než bylo na území ČR zvykem. Způsob použití výtahu se tak stává hlavním kritériem pro jejich rozdělení.

Jednoznačná dělicí rovina mezi výtahy osobními a výtahy nákladními je dána skutečností, zda se v kleci výtahu může dopravovat osoba, nerozhodno zda sama nebo s nákladem. V tomto případě musí výtah splňovat přísnější konstrukční požadavky uvedené v příloze č. 1 nařízení vlády č. 27/2003 Sb. (zavádí směrnici 95/16/ES), kterým se stanoví technické požadavky na výtahy a jedná se tak o kategorii výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů. V případě, že do klece výtahu lze vstoupit, ale nelze s výtahem odjet, protože v dosahu osoby v kleci není ovládačová kombinace a nebo do klece nelze vůbec vstoupit z konstrukčních důvodů, jedná se o kategorii výtahy určené pouze pro dopravu nákladů nebo malé nákladní výtahy, které musí splňovat požadavky uvedené v příloze č. 1 nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (zavádí směrnici 2006/42/ES), o technických požadavcích na strojní zařízení. Základní rozdělení výtahů je znázorněno na obr. 1.

Rozdělení výtahů

Obr. č. 1: Základní rozdělení výtahů a rozhodující právní předpisy

Dalšími kritérii pro rozdělení výtahů jsou:

 • druh pohonu – elektrický, hydraulický; pneumatický;

 • základní parametry - nosnost, jmenovitá rychlost, zdvih;

 • konstrukční uspořádání – se strojovnou, bez strojovny;

 • druh řízení výtahu – sběrné, skupinové atd.;

 • požadované konstrukční provedení – běžné použití se zohledněním požadavků pro zajištění přístupnosti osob s omezenou schopností pohybu a orientace, dtto s uplatněním opatření proti vandalům, požární, evakuační,

a to vše se zohledněním charakteru budovy, do které má být výtah instalován (bytové domy, ubytovací zařízení, administrativní budovy, veřejné budovy, budovy pro shromažďování osob, zdravotnická zařízení atd).

Parametry a rozměry výtahů pro zabudování do staveb

Osobní výtahy

Osobní výtahy

Jedná se o osobní výtahy trvale obsluhující budovy a stavby a jak je uvedeno výše, klíčovým právním předpisem pro tuto oblast je nařízení vlády č. 27/2003 Sb., v platném znění. Termín výtah je zde vymezen takto:

„výtahem“ se rozumí zdvihací zařízení obsluhující různé výškové úrovně s nosnou částí pohybující se mezi vodítky, která jsou pevná a odkloněná od vodorovné roviny v úhlu větším než 15°, určené k přepravě

 1. osob,

 2. osob a nákladů,

 3. pouze nákladů, pokud je nosná část přístupná tak, že na ni lze bez obtíží vstoupit, a je opatřena ovládacím zařízením na nosné části nebo v dosahu osoby, která se na ní nachází. Za výtahy podle tohoto nařízení se považují i zdvihací zařízení, jejichž nosná část se nepohybuje mezi pevnými vodítky, pokud mají určenou dráhu pohybu.Nosnou částí“ se rozumí část výtahu, kterou jsou neseny osoby a/nebo náklady při jejich zvedání nebo spouštění.

Osobními výtahy tedy nejsou:

 • výtahy určené pouze pro dopravu nákladů s klecí, která není přístupná osobám, a

 • výtahy určené pro dopravu nákladů s klecí přístupnou osobám pro nakládání a vykládání nákladů, ale s ovládáním, které je vně klece a které není dosažitelné z vnitřku klece.

Výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů

Výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů

Nosnosti a rychlosti výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů se volí z následujících hodnot.

Nosnosti

V kg: 320 – (450) – 630 – 800 – 1000 – 1275 – 1600 – 1800 – 2000 – 2500.

Jmenovité rychlosti

V m/s: 0,4 – 0,63 – 1,0 – 1,6 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 – 4,0 – 5,0 – 6,0.

Rychlosti 0,63 m/s až 6,0 m/s platí pro elektrické výtahy.

Rychlosti 0,4 m/s až 1,0 m/s platí pro hydraulické výtahy.

Každý typ budovy může být vybaven výtahy různých tříd, které svými parametry odpovídají zamýšlenému účelu použití budovy.

Třída I – výtahy zvlášť určené pro bytové domy

 1. klece s nosností 320 kg a 450 kg dovolují pouze dopravu osob;

 2. klece s nosností 630 kg dovolují navíc dopravu osoby na vozíku (avšak nedovolují plnou manévrovatelnost s vozíkem) a/nebo doprovázející osoby;

 3. klece s nosností 1000 kg dovolují navíc k možnosti a) a b) ještě dopravu nosítek se zasouvatelnými rukojeťmi, dopravu rakví a nábytku.

Výtahy pro všeobecné použití se používají převážně v nízko- a středněpodlažních budovách do patnácti podlaží, kde jsou vhodné výtahy s rychlostí do 2,5 m/s.

Třída II – výtahy určené především pro dopravu osob, ale může se v nich dopravovat i náklad

Od výtahů třídy I, III a VI se odlišují v podstatě vnitřní úpravou kabiny. Rozměry výtahů třídy II se vybírají z rozměrů výtahů třídy I nebo VI. Zvlášť se doporučuje, že by se měly pro tento účel použít rozměry výtahu nosnosti 1000 kg určeného pro bytové domy a/nebo výtahů třídy III.

Třída III – výtahy určené pro zdravotnické účely včetně nemocnic a pečovatelských domovů

Je třeba uvést, že

 1. klece s nosností 2500 kg jsou zvlášť vhodné pro dopravu osob na nemocničních postelích velikosti 1000 mm  2300 mm společně s lékařskými přístroji a doprovázejícím personálem;

 2. klece s nosností 2000 kg jsou vhodné pro dopravu osob na nemocničních postelích velikosti 1000 mm  2300 mm bez pomocných lékařských přístrojů, ale s doprovázejícím personálem;

 3. klece s nosností 1600 kg jsou přednostně vhodné pro přemístitelné nemocniční postele velikosti 900 mm  2000 mm;

 4. klece s nosností 1275 kg jsou vhodné pro postele velikosti 900 mm  2000 mm v domech s pečovatelskou péčí.

Třída VI – výtahy zvlášť určené pro budovy s intenzivním provozem (např. s rychlostí 2,5 m/s a více).

Výtahy s intenzivním provozem se používají především v budovách s vysokým zdvihem přes 15 podlaží, kde je vhodná rychlost nejméně 2,5 m/s. Potřebná nosnost, rychlost a počet výtahů se stanoví podrobným výpočtem dopravního výkonu.

Výtahy se zvláštními úpravami

Výtahy se zvláštními úpravami

Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb vymezuje v příloze 1, čl. 1.4.1 písm. j) popis potřebných technických zařízení pro zajištění dopravní obslužnosti pozemních staveb takto: „zařízení vertikální dopravy osob – druhy zařízení (výtahy pro dopravu osob a nákladů, pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, lůžek, evakuační, požární) s jejich základními parametry. “

Výše uvedené ustanovení vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb. reaguje na skutečnost, že projektant jakékoliv pozemní stavby by měl znát zamýšlené budoucí využití stavby, se kterým souvisí vybavení technickými zařízeními pro dopravu osob nebo nákladů v rámci jejího určení. Pokud se týká výtahů, projektant stavby by měl v technické zprávě jednoznačně uvést, zda požadované provedení výtahů bude běžné pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, pro evakuaci osob v případě požáru nebo jiného ohrožení budovy, dopravu hasičských sborů v případě požáru budovy, antivandalního provedení tak, aby konstrukční provedení dodaných dopravních prostředků zcela vyhovovalo skutečnému využití budovy.

S přihlédnutím k tomu, že jednou z cílových skupin uživatelů této publikace jsou projektanti staveb a ke skutečnosti, že nedostatečné rozměrové poměry ve stavbě způsobují obtížně řešitelné problémy při instalaci výtahů a zejména jejich následném používání, jsou dále uvedeny potřebné rozměrové nároky a další požadavky na stavby související s jednotlivými rozdílnými provedeními výtahů.

Výtahy pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Výtahy pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Přístupnost výtahu

Přístupnost výtahu je základním charakteristickým znakem prostředí stavby. Je to cesta, kterou mohou být přístupné užívané domy, veřejné budovy, pracovní místa atp. Přístupnost umožňuje lidem, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, podílet se na sociálních a ekonomických činnostech, pro které je prostředí stavby určeno. Toto pojetí spočívá na obecných projekčních zásadách. Tyto zásady platí pro projektování budov, zařízení a vybavenost, infrastrukturu a výrobky. Cílem je poskytnout prostředí, které je přívětivé, bezpečné a příjemné při užívání kýmkoliv, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V případě výtahů je přístupnost definována jako „vlastnost výtahu, která umožňuje osobám (včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace) přístup k výtahu a jeho užívání stejným dílem a nezávisle“.

Velká většina osob používající pomocné prostředky pro chůzi není schopna se pohybovat pozpátku. Velikost šířky klece je proto důležitým kritériem. Zkoušky prokázaly, že šířka 1200 mm je nutná, aby bylo možné se otočit při užívání pomůcky pro chůzi; a to dokonce i tehdy, když uživatelé musí dopravovat pomůcky pro chůzi s sebou. Dále

Nahrávám...
Nahrávám...