dnes je 25.6.2024

Input:

Územní opatření o stavební uzávěře

29.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7 Územní opatření o stavební uzávěře

Ing. Bohumír Číhal

Stavební uzávěra

Jedním ze specifických nástrojů územního plánování je i územní opatření o stavební uzávěře, které je upraveno v ustanovení § 97 až 100 SZ . Účelem stavební uzávěry je prozatímně upravit poměry v území, konkrétně může omezit nebo zakázat v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území, pokud by taková činnost mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace. Stavební zákon dále vymezuje, že připravovanou územně plánovací dokumentací se rozumí taková dokumentace, pro kterou již bylo schváleno zadání. Tato úprava, kdy možnost vydat stavební uzávěru je vázána na určitý minimální stupeň procesu vydání územně plánovací dokumentace, má zamezit spekulativnímu vydávání stavebních uzávěr. Územní opatření o stavební uzávěře lze vydat také v případech, jestliže je zrušeno nebo změněno rozhodnutí o námitkách nebo zrušeno opatření obecné povahy o vydání územně plánovací dokumentace, případně jeho část. Zákon rovněž stanoví, že stavební uzávěrou nelze omezit nebo zakázat udržovací práce.

Kdo vydává územní opatření

Co se týká právní formy, je územní opatření o stavební uzávěře vydáváno jako opatření obecné povahy podle správního řádu. Územní opatření o stavební uzávěře vydává v přenesené působnosti rada obce. Pokud se stavební uzávěra dotýká území více obcí, může ji vydat rada kraje, rovněž v přenesené působnosti. Rada kraje může vydat územní opatření o stavební uzávěře také v případě nečinnosti příslušné rady obce.

Návrh územního opatření o stavební uzávěře

Návrh územního opatření o stavební uzávěře schválený radou obce či kraje se písemně projednává s dotčenými orgány, které mohou uplatnit svá stanoviska. Musí tak učinit do 30 dnů ode dne obdržení návrhu, neboť k později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. S dotčenými orgány, které uplatnily svá stanoviska, musí být návrh územního opatření o stavební uzávěře dohodnut.

Proti návrhu územního opatření o stavební uzávěře mohou být rovněž uplatněny námitky, a to vlastníky nemovitostí (tj. vlastníci pozemků a staveb v řešeném území), jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být stavební uzávěrou přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jinými osobami, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny. Písemné odůvodněné námitky je třeba podat též ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění, zmeškání úkonu nelze prominout.

Námitky může dále uplatnit zástupce veřejnosti a také osoby, o kterých tak stanoví zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Lhůta pro vznesení námitek činí 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu a její zmeškání nelze prominout.

Podle novely zákona č, 114/1992 § 70 Účast občanů je občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny oprávněno, pokud má právní subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle

Nahrávám...
Nahrávám...