dnes je 25.6.2024

Input:

Zabudování oken a vnějších dveří

10.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.3
Zabudování oken a vnějších dveří

SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Související právní předpisy

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

SOUVISEJÍCÍ NORMY

Související normy

 • ČSN EN 14351-1 +A1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1 : Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

 • ČSN EN 12519 Okna a dveře – Terminologie

 • ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Část 1 : Terminologie

 • ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2 : Funkční požadavky

 • ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3 : Návrhové hodnoty veličin

 • ČSN EN 15665 Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov

 • ČSN EN 26927 (72 2330) Stavební konstrukce. Těsnicí hmoty – tmely. Názvosloví

 • ČSN EN ISO 11600 (72 2331) Stavební konstrukce – Těsnicí hmoty – Klasifikace a požadavky pro tmely

 • TNI 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování

TERMINOLOGIE

Terminologie

Platí terníny a definice z kapitoly Výplně stavebních otvorů - okna a následující:

Osazovací rám je prvek, který se předem ukotví do stavebního otvoru a umožňuje přesné osazení okenního rámu nebo zárubně. Před osazením okenního rámu nebo zárubně je možné utěsnit připojovací spáru a dokončit finální povrchy vnějšího a vnitřního ostění, aniž by došlo k poškození povrchové úpravy profilů okenního rámu či zárubně.

Připojovací spára je prostor mezi obvodem stavebního výrobku (základní rozměr) a stavebním otvorem obvodového pláště budovy.

Stavební otvor je otvor ve stavební konstrukci (stěně) určený k zabudování otvorové výplně.

Základní (výrobní) rozměr je rozměr výrobku, stanovený pro jeho výrobu, kterému skutečný rozměr odpovídá v rámci stanovených dovolených odchylek.

Penetrační nátěr je materiál zlepšující přilnavost těsnicích materiálů k podkladu.

Kotvící prvek je prvek určený k upevnění okna do stavebního otvoru.

Návrhové okrajové podmínky vnějšího a vnitřního prostředí se stanoví podle ČSN 730540-3.

Vnější uzávěr připojovací spáry musí být vodotěsný a větru odolný přiměřeně podle řešení napojení vnějšího ostění.

Vnitřní uzávěr připojovací spáry musí být vzduchotěsný – musí zajistit téměř nulovou infiltraci vzduchu a jeho difúzní odpor musí být řádově vyšší než difúzní odpor vnějšího uzávěru.

Tepelně izolační výplň připojovací spáry se obvykle realizuje polyuretanovou pěnou nebo minerální či skelnou vatou. Použitý materiál musí vyplnit připojovací spáru v celém průřezu a délce.

Obr. č. 1: Popis zón připojovací spáry

POŽADAVKY NA NÁVRH PŘIPOJOVACÍ SPÁRY

Návrh zabudování výrobku do stavby musí být součástí projektové dokumentace, ze které vyplývá:

 • poloha výrobku ve stavebním otvoru;

 • tvar, rozměry a tolerance stavebních otvorů;

 • způsob upevnění výrobku;

 • provedení připojovací spáry;

 • provedení vnitřního a vnějšího ostění, parapetů, nadpraží.

Za provedení stavby je podle zákona 183/2006 Sb. odpovědný stavebník nebo jím pověřený odborný projektant. V případě, že neexistuje projektová dokumentace, je možné využít typizované detaily dodavatele systému.

Způsob zabudování výplně otvoru do stavby a samotné provedení stavební konstrukce významným způsobem ovlivňuje průběh izoterm. Při návrhu je nutné posoudit a prokázat, že kritické izotermy nebudou na vnitřním povrchu výplně otvoru.

Na vnitřním povrchu výplní otvorů by mělo být zabráněno vzniku kondenzátu, takže teplota vnitřního povrchu bude vyšší než teplota rosného bodu (cca 10°C), stanovená podle okrajových podmínek dle ČSN 730540.

Na vnitřním povrchu připojovací spáry a okolní stavební konstrukce musí být zabráněno růstu plísní, takže teplota vnitřního povrchu bude vyšší než teplota cca 14°C, stanovená podle okrajových podmínek dle ČSN 730540.

Viz obrázek 8.

Při návrhu provedení připojovací spáry se musí zohlednit:

 • návrhové okrajové podmínky vnitřního a venkovního prostředí;

 • materiál rámu profilu;

 • druh stavební konstrukce;

 • rozměry připojovací spáry;

 • stav povrchu navazujících stavebních konstrukcí;

 • vnější a vnitřní uzávěr;

 • vyplnění připojovací spáry;

 • způsob kotvení výrobku;

 • předpokládané dilatační pohyby výrobku;

 • rozměrové tolerance stavebního otvoru a výrobku.

Požadavky na funkčnost připojovací spáry:

 • vzduchotěsnost – připojovací spára musí téměř nulovou průvzdušnost, zvláště u budov s nucenou výměnou vzduchu;

 • vodotěsnost – připojovací spára musí být odolná proti hnanému dešti a v parapetní části vodotěsná, aby nedocházelo k zatékání do stavební konstrukce;

 • tepelná izolace – provedení připojovací spáry musí vykazovat takový teplotní faktor (viz ČSN 73 0540-2), respektive zajistit takovou teplotu vnitřního povrchu připojovací spáry a přilehlého prvku (např. rámu okna), aby při návrhových okrajových podmínkách (teplota vnějšího vzduchu, teplota vnitřního vzduchu, relativní vlhkost vnitřního vzduchu) nedocházelo ke kondenzaci vzdušné vlhkosti;

 • aktivní bilance vlhkosti v připojovací spáře – utěsnění připojovací spáry musí být provedeno tak, aby vnitřní uzávěr měl řádově vyšší difúzní odpor než uzávěr vnější;

 • vzduchová neprůzvučnost – provedení připojovací spáry musí vykazovat vyšší neprůzvučnost, než jaká je požadovaná na výplň otvoru; vhodnější je provedení zalomeného ostění, případně překrytí připojovací spáry vhodnou tepelnou izolací (tvrdou minerální vatou).

Podmínky vnitřního a venkovního prostředí jsou stanoveny projektantem v souladu s platnými technickými předpisy, především ČSN 73 0540-3.

Z projektové dokumentace musí být zřejmé detailní zobrazení polohy připojovací spáry. Odstup (šířku připojovací spáry) mezi rámem a boční plochou stavebního otvoru určuje tabulka 2.

STAVEBNÍ OTVORY

Stavební otvory

Podle geometrického tvaru ostění a polohy otvorové výplně rozlišujeme tyto základní způsoby osazení:

 • do rovného ostění (obrázek 2a);

 • do zalomeného ostění (obrázek 2b). V případě vrstvené stěny s jádrovou izolací, je nutné osadit okno do roviny této izolace (viz obrázek 2c);

 • předsazení otvorové výplně (obrázek 2d).

Předsazení výrobku před stavební konstrukci se používá pro osazení výrobku do provětrávaného fasádního pláště. Je nutné zajistit dostatečnou tepelnou izolaci ostění rámu a zvláště v horní hraně hydroizolační utěsnění tepelné izolace.

Obr. č. 2: Příklady způsobu osazení výplně otvoru

Jsou uvedeny schematické detaily. Správné řešení závisí na materiálu stavební konstrukce, způsobu zateplení nebo hloubce rámu okna a musí být ověřeny výpočtem povrchových teplot.

Povrch ostění stavebních otvorů musí být připraven pro montáž výplně otvoru. U zděných konstrukcí musí být spáry mezi cihlami či bloky vyplněny maltou, při nerovném povrchu je nutné ostění omítnout.

Při výměně oken v rekonstruovaných objektech je nutné po vybourání starých oken odstranit staré nevyhovující dřevěné či kovové osazovací rámy, včetně původních kotvících prvků, ostění stavebního otvoru sanovat, dutiny po vybouraných a odstraněných uvolněných částech stavební konstrukce vyplnit a zarovnat maltou, vhodnou pro danou stavební konstrukci. Výplňová malta musí trvale přilnout ke stavební konstrukci. Ostění nově vybouraných stavebních otvorů musí být rovně a čistě omítnuto v tolerancích uvedených níže.

Před montáží rámu výplně otvoru je nutné zajistit, aby povrch ostění byl čistý, suchý, nosný, hladký, nezvlněný, pevný, bez trhlin a bez materiálů snižujících přilnavost izolačních materiálů. Je doporučeno povrch ploch ošetřit penetračním nátěrem.

Zarovnání, očištění a penetrace ostění jsou nezbytné pro zajištění důsledné tepelné izolace a dokonalého vzduchotěsného a vodotěsného uzavření.

Jmenovité rozměry stavebního otvoru

Při zaměření a výrobě oken se stanovují všechny rozměry podle jmenovitých rozměrů stavebního otvoru (viz obrázek 3 a 4).

Mezní tolerance jsou určené podle jmenovitých rozměrů v souladu s technickými předpisy výrobce systému a stavební praxí. Tolerance rozměru, tvaru a polohy je nutné posuzovat odděleně. Pokud nejsou k dispozici jiné tolerance (lícování) použijí se hodnoty z tabulky 1, 3 a 4.

Obr. č. 3: Rozměrové tolerance pro stavební otvor

Obr. č. 4: Jmenovité rozměry stavebního otvoru pro dveře

Tolerance rozměrů a tvaru stavebního otvoru

Mezní tolerance délky a šířky stavebního otvoru by měly odpovídat údajům uvedeným v tabulce 1, pokud není dohodnuto jinak. Pokud dojde k překročení doporučené tolerance s ohledem na specifické stavební technologické postupy, je doporučeno provést dodatečnou úpravu ostění před zahájení montážních prací.

 
Jmenovité rozměry stavebního otvoru do 3 m Více než
3 m až 6 m
Mezní tolerance (mm)
Stavební otvor pro okna a vnější dveře
s neupraveným povrchem
± 12 ± 16
Stavební otvor pro okna a vnější dveře
s upraveným povrchem
± 10 ± 12

Tab. č. 1: Mezní tolerance pro rozměry stavebního otvoru

Mezní tolerance úhlopříček při zjišťování pravoúhlosti stavebních otvorů jsou u šířek otvorů:

 • do 1 m ± 6 mm

 • od 1 m do 3 m ± 8 mm

 • od 3 m do 6 m ± 12 mm

Tolerance a odchylky rozměrů výrobků

Mezní tolerance výrobků by neměly přesahovat:

 • u základních rozměrů výšky a šířky ± 2 mm;

 • u pravoúhlosti rámů a křídel (rozdíl délek úhlopříček) ± 3 mm;

 • v rovinnosti rámů a křídel ± 4 mm.

Rovinnost osazeného výrobku – maximálně přípustná odchylka pro prvky do maximální délky 3 m je 2 mm/m délky od svislého a vodorovného směru, maximálně však 3 mm.

Není-li v dokumentaci uvedeno jinak, jsou výrobky zabudovány ve svislé rovině, vodorovně a pravoúhle.

UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY

Utěsnění připojovací spáry

Šířka připojovací spáry

Tvar a rozměry připojovací spáry musí být uvedeny v projektové dokumentaci včetně tolerance šířky (minimální a maximální šířka).

V případě, že projektová dokumentace není vypracovaná, je vhodné řídit se typovými detaily výrobce profilového systému nebo dodavatele těsnicích materiálů pro připojovací spáru.

Tepelně izolační utěsnění připojovací spáry musí být provedeno z takového materiálu, který vyplní celý průřez spáry. Není vhodné používat tvrdé izolační materiály, například přířezy z pěnového polystyrenu.

Širší připojovací spáry je vhodné vyplnit minerální vlnou, jinak je optimální celý průřez spáry vypěnit polyuretanovou pěnou při dodržení doporučeného technologického postupu výrobce.

Tepelně izolační materiály neplní požadavky na vzduchotěsnost a odolnost proti hnanému dešti.

Podle šířky a

Nahrávám...
Nahrávám...