dnes je 13.4.2024

Input:

Žádost o vydání rozhodnutí o opatření na sousedním pozemku nebo stavbě - vzor

3.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.12.2.1
Žádost o vydání rozhodnutí o opatření na sousedním pozemku nebo stavbě - vzor

Ing. Bohumír Číhal

Obecní úřad ...........

odbor stavební úřad

adresa

PSČ, město

V .................... dne ...................

Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OPATŘENÍ NA SOUSEDNÍM POZEMKU PRO PROVEDENÍ STAVBY

I. Žadatel (stavebník):

fyzická osoba

........................................................................................................

(jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

fyzická osoba – stavba souvisí s její podnikatelskou činností

........................................................................................................

(jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu , popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

právnická osoba

........................................................................................................

(název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla, popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby)

Žádá-li více žadatelů, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny v samostatné příloze:

□ ano □ ne

II. Žadatel jedná

□ samostatně

□ je zastoupen:

........................................................................................................

(jméno, příjmení/název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu/adresa sídla, popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná)

III. Údaje o povolené stavbě

........................................................................................................

(označení a účel stavby podle povolení )

Pozemky, na nichž je stavba povolena

........................................................................................................

(parc. č., kat. území, druh pozemku)

IV. Doklad o povolení stavby

........................................................................................................

(označení dokladu, číslo jednací a datum – územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy, oznámení stavby s vydaným certifikátem autorizovaného inspektora, ohlášení stavby stavebnímu úřadu, popřípadě povolení změny stavby před dokončením).

V. Způsob provedení stavby

zhotovitelem

........................................................................................................

(jméno podnikatele/název firmy, identifikační údaje)

svépomocí

□s osobou vykonávající stavební dozor: .................. (jméno a příjmení, identifikace)

□se stavbyvedoucím: .................................... ... (jméno a příjmení, identifikace)

VI. Sousední pozemky a stavby, z nichž by měla být stavba prováděna

               
Obec Katastrální území Parcelní č., č. p., č. ev. Druh pozemku nebo stavby
  1. Vlastník sousedního pozemku a staveb na něm
       
Jméno, příjmení Název (právnické a podnikající fyzické osoby) BydlištěSídlo
  1. Navržený zábor sousední nemovitosti

Odůvodnění záboru:

(var.) S vlastníkem této nemovitosti nebyla uzavřena dohoda. Doklad o marném jednání je v příloze.

(var.) Navržený zábor sousední nemovitosti pro provádění některých stavebních prací výše uvedené stavby byl s vlastníkem sousedního pozemku projednáván, avšak nebylo dosaženo jeho souhlasu. O jednání přikládáme pořízený zápis s jeho nesouhlasem a dále i doklad o zaslání varianty řešení použití sousedního pozemku, na kterou vlastník sousedního pozemku neodpověděl, ač byl v dopise upozorněn, že pokud do 30 dnů stavebník neobdrží jeho vyjádření, bude to považovat za nesouhlas.

Nahrávám...
Nahrávám...