dnes je 13.7.2024

Input:

570/1991 Sb., Zákon České národní rady o živnostenských úřadech, ve znění účinném k 1.1.2015

č. 570/1991 Sb., Zákon České národní rady o živnostenských úřadech, ve znění účinném k 1.1.2015
ZÁKON
České národní rady
ze dne 17. prosince 1991
o živnostenských úřadech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
286/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
mění, doplňuje
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 1 písm. a) až d)
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
nové znění § 1, § 2, § 3, § 5 a § 7, ruší § 4, mění § 6
284/2004 Sb.
(k 1.9.2004)
v § 6 odst. 2 doplňuje větu
70/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 6 odst. 2 nahrazuje slova, ruší pozn. č. 7
214/2006 Sb.
(k 1.8.2006)
mění § 2, § 3 odst. 1 písm. a) a e) a § 5 odst. 1 písm. e)
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 2 a § 3 odst. 1 písm. a)
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 2 odst. 1 písm. a)
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Živnostenské úřady
Živnostenskými úřady jsou
a)  obecní živnostenské úřady, kterými jsou odbory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností,1) a na území hlavního města Prahy živnostenské odbory úřadů městských částí určených Statutem hlavního města Prahy,2)
b)  krajské živnostenské úřady, kterými jsou odbory krajských úřadů,3) a na území hlavního města Prahy živnostenský odbor Magistrátu hlavního města Prahy,4)
c)  Živnostenský úřad České republiky.
§ 2
Obecní živnostenský úřad
(1)  Obecní živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem5) , plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále jako centrální registrační místo
a)  přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení určené správci daně od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění,
b)  přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy5b) ,
c)  přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení5c) ,
d)  přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem5d) .
(2)  Obecní živnostenský úřad předává ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem5e) podání, která obdrží podle odstavce 1, příslušným správním úřadům5f) , které dále postupují podle příslušných zvláštních právních předpisů. Přitom obecní živnostenský úřad neposuzuje úplnost nebo věcnou správnost těchto podání.
(3)  Obecní živnostenský úřad je provozovatelem5g) živnostenského rejstříku.
(4)  Obecní živnostenský úřad plní funkci jednotného kontaktního místa podle zvláštního právního předpisu5h) .
§ 3
Krajský živnostenský úřad
(1)  Krajský živnostenský úřad
a)  vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost, a to včetně výkonu funkce centrálních registračních míst a jednotných kontaktních míst, vůči obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu; obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu může nařídit provedení živnostenské kontroly,
b)  rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů6) ve svém správním obvodu,
c)  spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími,
d)  je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření,
e)  je provozovatelem5g) živnostenského rejstříku,
f)  plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.
(2)  Stanoviska a vyjádření podle odstavce 1 písm. d) jsou příslušné orgány povinny sdělit krajskému živnostenskému úřadu do 15 dnů.
§ 4
(zrušen č. 320/2002 Sb. k 1.1.2003)
§ 5
Živnostenský úřad České republiky
(1)  Živnostenský úřad
Nahrávám...
Nahrávám...