dnes je 28.5.2024

Input:

Elektrická zařízení nízkého napětí

16.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

22.8.1
Elektrická zařízení nízkého napětí

Martin Šturma – Igor Lüftner

1) Prohlídky

Účelem prohlídky je ověřit, že elektrické zařízení a elektrická instalace nejsou viditelně nebo jinak poškozeny, a to tak, že by byla narušena jejich bezpečnost a vlastní provozuschopnost. Pozornost je zejména zaměřena na elektrická zařízení v prostředí s nebezpečnými vnějšími vlivy (mokro, vysoká teplota, výskyt živočichů apod.).

Četnost prohlídek – zpravidla 1x za měsíc (jinou lhůtu může nastavit provozovatel v MPBP).

Zajišťuje – provozovatel prostřednictvím pracovníků, kteří provádějí obsluhu a provozují uvedené zařízení.

2) Kontroly

Účelem kontroly je ověřit:

  • zda jsou EZ provozována v souladu s požadavky příslušných norem, předpisů, návodů výrobce apod.;

  • zda při vlastním provozu neohrožují bezpečnost pracovníků a nenarušují spolehlivost a provoz jiných zařízení;

  • zda při vlastním provozu nevznikly závady, nedošlo k poškození, uvolnění součástí, těsnosti, neporušení uzávěrů, nesprávnosti funkce apod.;

  • zda je zajištěna bezpečnost elektrických zařízení;

  • zda je provozované elektrické zařízení zavedeno v centrální evidenci (v informační databázi).

Četnost – provádí se dle NV č. 378/2001 Sb. minimálně 1x za rok.

Zajišťuje – pracovníci údržby, tj. elektrotechnici minimálně s § 6 NV č. 194/2022 Sb.

Kontroly lze provádět v rámci pravidelné údržby a spojit tak dvě činnosti do jedné.

Kontroly proudových chráničů provádí pracovník s elektrotechnickou kvalifikací na základě požadavků normy ČSN EN 61008-1 ed. 3 .

3) Údržba

Účelem údržby je odstranění zjištěných závad a nedostatků z prohlídek, kontrol, revizí, odstranění poruch, navrácení provozuschopnosti při běžných opravách zařízení apod.

Četnost – při odstraňování zjištěných nebo nahlášených závad a poruch.

Zajišťuje – provozovatel prostřednictvím provozních elektrikářů min. s § 6 NV č. 194/2022 Sb., případně externími firmami s příslušným oprávněním.

4) Pravidelné revize

Účelem pravidelné revize je zjistit v pravidelných intervalech prohlídkou, měřením a zkoušením stav elektrického zařízení z hlediska jeho bezpečnosti.

Četnost – řídí se lhůtami, které jsou stanoveny v tabulce níže, a to podle typu objektu a prostoru.

Zajišťuje – externí či vlastní revizní technik s příslušným osvědčením a oprávněním, používající vhodný měřicí přístroj s platným kalibračním listem.

Níže uvedené lhůty pravidelných revizí dle tabulky v NV č. 190/2022 Sb., Příloha č. 4 jsou maximální. Skutečné lhůty jsou stanoveny v protokolu o určení vnějších vlivů.

Podle objektu a prostoru: Revizní lhůty v rocích
V objektech určených pro administrativní činnost 5
Nahrávám...
Nahrávám...