dnes je 25.5.2024

Input:

Geometrický plán, upřesněný přídělový plán, vytyčování a označování hranic pozemků, záznam podrobného měření změn

6.4.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3
Geometrický plán, upřesněný přídělový plán, vytyčování a označování hranic pozemků, záznam podrobného měření změn

Ing. Bohumil Kuba

Geometrický plán

Geometrický plán je výsledkem zeměměřických činností. Jeho prostřednictvím se realizují měřické změny u nemovitostí, které nejsou dosud podchyceny v katastru nemovitostí. Vyhotovovat jej může pouze odborně způsobilá osoba, za kterou je považována fyzická osoba s ukončeným vysokoškolským nebo středoškolským vzděláním zeměměřického směru. Geometrický plán je technickým podkladem a neoddělitelnou součástí všech listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy.

Stavební zákon obecně stanoví, že geometrický plán se vyhotovuje v případech, pokud je nová stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí. Jeho vyhotovení zajišťuje stavebník a je přílohou žádosti o vydání kolaudačního souhlasu o dokončené stavbě, popř. přílohou oznámení stavebníka o užívání stavby.

Účel geometrického plánu

Geometrický plán se zhotovuje i pro další účely (z nich řada může souviset s územním a stavebním řízením), zejména pro:

 • změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky v případech, kdy její nový průběh nelze ztotožnit s průběhem hranice, která je již zobrazena v katastrální mapě,

 • rozdělení pozemku (např. při prodeji části pozemku jiné osobě, při změně druhu pozemku nebo změně způsobu využití pozemku pouze na části pozemku),

 • změnu hranice pozemku (např. při vyrovnání hranice pozemků mezi sousedy),

 • změnu hranice druhu pozemku (např. mezi lesním pozemkem a trvalým travním porostem, ornou půdou a chmelnicí),

 • vyznačení budovy a vodního díla (která je předmětem evidování v katastru) nebo změny jejich obvodu,

 • vyznačení budovy nebo změny jejího vnějšího půdorysného ohraničení jedná-li se o budovu, která je příslušenstvím jiné budovy evidované v katastru nemovitostí na téže parcele (s výjimkou drobných staveb),

 • vyznačení rozestavěné budovy, která má být předmětem evidování v katastru nemovitostí a je alespoň takovém stupni rozestavěnosti, že je již patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží,

 • určení hranic nových pozemků při jednoduchých pozemkových úpravách, není-li výsledkem úprav obnovený katastrální operát,

 • určení části hranice obvodu komplexních pozemkových úprav, jejíž průběh nelze ztotožnit s průběhem hranice parcely, která je již zobrazena v katastrální mapě,

 • doplnění katastru nemovitostí o pozemek vedený dosud ve zjednodušené evidenci parcel, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu hraničními znaky (jedná se o pozemek dosud nezobrazený v katastrální mapě, který byl dříve sloučen do většího půdního celku),

 • průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků,

 • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku,

 • opravu geometrického a polohového určení nemovitosti,

 • upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení,

 • jednání soudů při řešení určovacích žalob na tzv. "sporné hranice pozemků“.

Geometrický plán je zpracován na jednotném vzoru (tištěném nebo vytvořeném na počítači) a má tyto náležitosti (části): popisové pole, grafické znázornění, seznam souřadnic, výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí a výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu.

Popisové pole

 • Popisové pole

Popisové pole obsahuje:

V levé části jsou základní identifikační údaje o účelu, pro který je geometrický plán vyhotovován, o zhotoviteli a čísle plánu, údaje o lokalizaci změny (obec, katastrální území a mapový list) a o použitém způsobu určení výměr parcel. Uvedená informace pro vlastníky pozemků musí být vždy doplněna o způsob označení hranic pozemků.

Ve střední části musí být uvedena ověřovací doložka, kterou úředně oprávněný zeměměřický inženýr odpovídá za odbornou úroveň geometrického plánu, za dosažení předepsané přesnosti a za správnost a úplnost náležitostí podle právních předpisů. Úředně oprávněný zeměměřický inženýr (ověřovatel) nese plnou odpovědnost za správnost ověření geometrického plánu vůči tomu, kdo si u něho ověření objednal (což je zpravidla zhotovitel geometrického plánu nebo je to on sám). Nesprávným ověřením se dopouští porušení pořádku na úseku zeměměřictví, a pokud nedodržuje podmínky nebo povinnosti stanovené zeměměřickým zákonem pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro katastr nemovitostí, může mu být Zeměměřickým úřadem nebo příslušným zeměměřickým a katastrálním inspektorátem udělena zákonem stanovená pokuta za jiný správní delikt až do výše 250 000 Kč.

V pravé části je uveden souhlas příslušného katastrálního úřadu (katastrálního pracoviště). Objednavatel geometrického plánu se tak dozví, že katastrální úřad prověřil správnost očíslování všech parcel dosavadního i nového stavu podle údajů katastru nemovitostí, že s tímto očíslováním souhlasí a bere za něj odpovědnost. Katastrální úřad (katastrální pracoviště) v mezích své pravomoci podle obecně závazných právních předpisů předpotvrzením plánu ještě přezkoumá zejména správnost a úplnost náležitostí geometrického plánu, úplnost příloh plánu a jednoznačnost a úplnost dokladů o přesnosti výsledku zeměměřických činností, zda plán vychází z výsledků zeměměřických činností v terénu (popř. je vyhotoven s využitím výsledků dřívějšího měření) a zda nejsou v plánu některé další zjevné nedostatky podle ustanovení platného znění vyhlášky č. 190/1996 Sb. Katastrální úřad rovněž přezkoumá, zda ověřovatel geometrického plánu je skutečně nositelem úředního oprávnění, zda je zapsán v seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů a zda jeho úřední oprávnění mělo v době ověřování platnost.

Souhlas s číslováním parcel potvrdí katastrální pracoviště na všech předložených stejnopisech geometrického plánu, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podání žádosti o potvrzení geometrického plánu, pokud není s ověřovatelem dohodnuto jinak.

Poznámka: Bez ověření oprávněným zeměměřickým inženýrem a souhlasu příslušného katastrálního úřadu (katastrálního pracoviště) nelze geometrický plán použít k dalšímu řízení.

Nad popisovým polem je uvedeno poučení o tom, že "dělit nebo scelovat pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí, pokud podmínky pro ně nejsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením“. Tato informace má upozornit objednatele geometrického plánu na ustanovení § 82 stavebního zákona a současně ho nepřímo upozornit na skutečnost, že katastrální úřad bude při vkladu práva do katastru nemovitostí zkoumat, zda toto rozhodnutí nebo opatření bylo vydáno.

Grafické znázornění

 • Grafické znázornění

Vyhotovuje se jednobarevně (černě) jako kopie nebo jako zvětšenina katastrální mapy ve vhodném měřítku se zákresem nemovitosti vzniklé reálným rozdělením jedné nebo více nemovitostí, zejména stavu před změnou a po změně s uvedením dosavadních i nových parcelních čísel, mapových značek druhů pozemků a dalších údajů.

Nové hranice parcel se vyznačují zvýrazněnou (tlustou) čarou, nová parcelní čísla se uvádějí v "oválu“, čísla parcel zjednodušené evidence parcel se uvádějí v "kulaté“ závorce. V případech, kdy rozsah právních vztahů k nemovitostem je graficky vyjádřen na jiných mapových podkladech, doplní se grafické znázornění parcelami zjednodušené evidence podle mapy dřívější pozemkové evidence, která vyjadřuje právní vztahy k nemovitostem.

Neplatný stav hranic pozemků nebo vnitřní kresby je v geometrickém plánu zrušen dvěma krátkými čarami a rušená parcelní čísla jsou podélně škrtnutá. Díly parcel jsou označeny písmeny malé abecedy – tučně.

Rozsah věcného břemene k části pozemku se vyjádří stanovenou mapovou značkou tučně s tím, že se tato značka použije jen pro hranici rozsahu věcného břemene k části pozemku, která není shodná s hranicí pozemku. Část pozemku, která je předmětem věcného břemene, se v geometrickém plánu zvýrazňuje šrafováním.

Seznam souřadnic

 • Seznam souřadnic

V seznamu jsou uvedena čísla podrobných bodů změny, odpovídající číslům bodů v grafickém znázornění plánu a jejich souřadnice jsou buď v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální, nebo v místním souřadnicovém systému. Při užití místního souřadnicového systému obsahuje seznam též souřadnice připojovacích a kontrolních bodů. Uvedené údaje mají vliv pouze na technickou úroveň geometrického plánu.

Výkaz stavu údajů katastru

 • Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí

Výkaz obsahuje údaje o dosavadním a novém stavu parcel katastru nemovitostí, který byl vytvořen geometrickým plánem. Dosavadní stav údajů katastru nemovitostí musí vycházet z platných (aktuálních) údajů katastru nemovitostí.

Pozemky a parcely v novém stavu údajů katastru nemovitostí a jejich způsob využití se ve výkazu uvádějí podle § 4 katastrální vyhlášky a bodů 1 až 4 přílohy této vyhlášky.

V "Porovnání se stavem evidence právních vztahů“ se vždy uvádí návaznost nového stavu na dosavadní stav údajů katastru nemovitostí, včetně čísla listu vlastnictví, na kterém jsou zapsány parcely dosavadního stavu. Pokud jsou v dané lokalitě evidovány parcely zjednodušené evidence, je jejich návaznost na parcely dřívější pozemkové evidence označena druhem této evidence, tj. PK = pozemkový katastr, P = přídělový operát, GP = grafický příděl, S = scelovací operát, EN = evidence nemovitostí.

Má-li být část pozemku sloučena do pozemku sousedícího nebo má-li z více částí vzniknout nový pozemek, je přípustné označení převáděné části pozemku písmeny malé abecedy, které se v porovnání se stavem evidence právních vztahů uvádí ve sloupci "Označení dílu“.

Pokud jsou v dané lokalitě evidovány parcely zjednodušené evidence, vyjádří se jejich konečný stav samostatně v závěru výkazu, a to tak, že buď zanikají, nebo na daném listu vlastnictví zůstávají.

Výkaz BPEJ

 • Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu

Vyjadřuje informace (kódy) o BPEJ vztahující se k parcelám zemědělských pozemků nového stavu katastru nemovitostí nebo zjednodušené evidence, při respektování skutečnosti, že k parcelám nového stavu může být přiřazeno i několik BPEJ. V tomto případě je ve výkazu uvedeno, k jaké výměře z parcely nového stavu je přiřazena konkrétní BPEJ.

Pokud je geometrický plán vyhotovován v územích, ve kterých nejsou k parcelám dosud přiřazeny kódy BPEJ (přídělové řízení, scelovací řízení), nebo je podle podkladů uložených u katastrálního úřadu nelze k parcelám nového stavu přiřadit, výkaz se nevyhotovuje. Rovněž se nevyhotovuje v případech, kdy se geometrický plán týká pozemků, které nejsou v katastru nemovitostí evidovány jako zemědělské pozemky.

V geometrickém plánu pro vyznačení věcného břemene k části pozemku se výkaz údajů o BPEJ nevyhotovuje.

Poznámky:

 1. V praxi je velmi často předmětem diskuzí problematika tzv. "záruční doby“ geometrického plánu. Je skutečností, že ověřený a potvrzený geometrický plán nemůže mít stanovenu žádnou "záruční lhůtu“. Zůstává v platnosti do té doby, pokud trvá soulad údajů dosavadního stavu jeho grafického znázornění se stavem katastrální mapy a soulad údajů dosavadního stavu jeho "výkazu dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí“ s aktuálními údaji katastru nemovitostí. Tato doba může podle okolností trvat několik dnů, měsíců, popř. i několik let. Proto požadavky některých stavebních úřadů a dalších orgánů veřejné správy a orgánů územní samosprávy, aby geometrický plán nebyl např. "starší než 1 měsíc, než 2 měsíce...“, kterými podmiňují vydání svých rozhodnutí, nejsou opodstatněné. Soulad s údaji katastru nemovitostí v potřebné době lze nejlépe ověřit aktuálním výpisem z katastru nemovitostí, který lze získat dálkovým přístupem k údajům katastru nemovitostí nebo z informací o parcele na internetu na adrese www.cuzk.cz .

 2. Geometrické plány vyhotovují podnikatelské subjekty, jejichž seznam je k nahlédnutí u územně příslušných zeměměřických a katastrálních inspektorátů. Informace o sídlech těchto podnikatelských subjektů lze rovněž čerpat z různých reklamních letáčků a z telefonních seznamů. Adresář geodetických firem lze získat i na internetu na adrese www.zememeric.cz .

 3. Příklady geometrických plánů jsou uvedeny ve vzorech č. 11 a 12.

UPŘESNĚNÝ PŘÍDĚLOVÝ PLÁN

Upřesněný přídělový plán

Přídělové řízení, prováděné po 2. světové válce především v pohraničních územích na základě tzv. "prezidentských dekretů a následně při dosídlování pohraničí“, je dokumentováno v přídělových operátech, tj. v grafickém přídělovém plánu a v návrhu přídělů.

Upřesněný přídělový plán (viz vzor č. 15) se jako podklad pro zobrazení přídělových pozemků do katastrální mapy použije v případech, kde dochované původní podklady přídělového řízení nemají přesnost nebo dostatečnou určitost pro katastr nemovitostí nebo se nedochovaly v celé úplnosti a tyto jejich

Nahrávám...
Nahrávám...