dnes je 24.4.2024

Input:

Lex OZE I a změny ve stavebním zákoně

13.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13
Lex OZE I a změny ve stavebním zákoně

Mgr. Martina Pavelková

Dne 24. 1. 2023 nabyla účinnosti novela energetického zákona č. 19/2023 Sb., nazývaná také "Lex OZE I". Dle důvodové zprávy byl návrh tohoto zákona zpracován v reakci na opakované prohlášení předsedy vlády o nutnosti řešení bezpečnosti dodávek energie, resp. snížení závislosti na dovozu paliv z Ruska, přičemž klíčovou pro tento cíl je dle zákonodárce právě podpora výstavby výroben z bezemisních zdrojů, kterými jsou jádro a obnovitelné zdroje. Cílem uvedené novely má být především snížení administrativních požadavků pro výstavbu a provoz výroben z obnovitelných zdrojů, což se projevuje v podstatné míře právě v části novelizující stavební zákon.

V zákoně č. 183/2006 Sb. byly LEX OZE novelizovány části týkající se povolování záměrů, územního plánování i definice základních pojmů.

V rámci definic pojmů byla doplněna definice technické infrastruktury o výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů. Vlivem legislativní nedůslednosti zákonodárce došlo k nesprávnému neuvedení čárky před tímto novým druhem technické infrastruktury a současně k nadbytečnému uvedení tečky za tímto slovním spojením. Tyto nedostatky technického charakteru překlenul metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj dostupný na: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Zákon č. 19/2023 Sb. a Nařízení Rady (EU) 2022/2577 (mmr.cz) . Doplnění definice technické infrastruktury je třeba vnímat ve vazbě na možnost umísťovat záměry v nezastavěném území dle § 18 odst. 5 stavebního zákona, podle kterého lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem umístit za předpokladu, že to územní plán výslovně nevylučuje, také veřejnou technickou infrastrukturu. V návaznosti na to byla v § 19a doplněna definice pojmu charakter území. Aby se mohlo jednat o veřejnou technickou infrastrukturu, musí být realizovaná ve veřejném zájmu, což jsou dle energetického zákona záměry o celkovém instalovaném výkonu nad 1 MW.

Na doplnění technické infrastruktury o záměry výroben z obnovitelných zdrojů dále navazuje také doplnění úkolů územního plánování v § 19 odst. 1 za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní: s ohledem na charakter území a kvalitu vystavěného prostředí vyhodnocovat a, je-li to účelné vymezovat vhodné plochy pro výrobu; plochy pro výrobu elektřiny, plynu a tepla včetně ploch pro jejich výrobu z obnovitelných zdrojů vymezovat rovněž s ohledem na cíle politik, strategií a koncepcí veřejné správy v oblasti energetiky a klimatu. Vzhledem k tomu, že plnění úkolů územního plánování je třeba vyhodnocovat při každé změně územně plánovací dokumentace, lze očekávat, že zejména u komplexnějších změn územních plánů a u pořízení územních plánů nových bude muset být vždy odůvodněno, zda k vymezení ploch pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů došlo, a pokud ne, tak proč.

Co se týče změn

Nahrávám...
Nahrávám...