dnes je 17.6.2024

Input:

Aspekty kontrolní prohlídky stavby

26.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.13
Aspekty kontrolní prohlídky stavby

Mgr. Martina Pavelková

Základním nástrojem stavebního dozoru je kontrolní prohlídka stavby. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. upravuje kontrolní prohlídku, způsob jejího provádění a rozhodnutí při ní vydaná v § 133 a 134. Základním předpokladem pro konání kontrolní prohlídky je existence veřejného zájmu ve smyslu výčtu v § 132 odst. 3 stavebního zákona a dodržení zákonem stanoveného způsobu jejího konání i oznámení.

S přijetím poslední velké novely kontrolního řádu vyvstala otázka, zda se při provádění kontrol podle stavebního zákona má řídit stavební úřad i tímto předpisem. Vzhledem k tomu, že stavební zákon uvedenou novelou novelizován nebyl, zní odpověď s odkazem na § 133 odst. 6 záporně, tzn. že při provádění kontrolních prohlídek postupuje stavební úřad výhradně podle ustanovení stavebního zákona a v obecné rovině i základních ustanovení správního řádu. Specifickým případem, kde je nutné kontrolní řád aplikovat, je konání kontrolní prohlídky dle obecného § 171 stavebního zákona (státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu), což může nastat pouze tehdy, když nelze kontrolní prohlídku provést dle § 133 stavebního zákona, např. pro neprokázání veřejného zájmu.

Kontrolní prohlídky lze rozdělit na dva druhy, a to řádné a mimořádné, byť stavební zákon toto rozdělení výslovně nezakotvuje. Řádné kontrolní prohlídky provádí stavební úřad ve fázi uvedené v podmínkách stavebního povolení, v plánu kontrolních prohlídek a před vydáním kolaudačního souhlasu. Svou povahou mimořádné kontrolní prohlídky provádí stavební úřad v rámci nařizovacích režimů dle ust. § 135 a násl. (nařízení neodkladného odstranění stavby, nezbytných úprav, údržby stavby apod.) a v jiných případech, kdy je to potřebné pro plnění úkolů stavebního úřadu. Kontrolní prohlídky se musí dle povahy věci na výzvu stavebního úřadu kromě stavebníka zúčastnit také projektant (nebo hlavní projektant), stavbyvedoucí nebo stavební dozor, přizvat může stavební úřad také dotčené orgány, autorizovaného inspektora nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zjistí-li stavební úřad při kontrolní prohlídce závadu nebo vyžaduje-li to přesnost a úplnost zjištění, vyzve stavebníka, stavbyvedoucího, stavební dozor nebo vlastníka stavby ke zjednání nápravy, příp. aby tyto osoby předložily další doklady prokazující nezávadnost stavby a použitých výrobků. Pokud příslušná osoba ve stanovené lhůtě výzvy neuposlechne, vydá stavební úřad rozhodnutí, kterým zjednání nápravy nařídí, a kterým příp. přeruší stavební práce.

Co se týče problematických aspektů kontrolních prohlídek, jedná se především o rozsah oprávnění stavebního úřadu vstoupit na cizí pozemek a do kontrolované stavby. Vstupy na pozemky a do staveb

Nahrávám...
Nahrávám...